Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 94 of 151

95 Masterprogrammene Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Bergen, har utviklet HVL sine to masterprogram innen feltet innovasjon og ledelse. Under- visning og forskning skjer i tett samarbeid med Mohnsenteret for inno- vasjon og regional utvikling, og med ingeniørinstituttene. Det første masterprogrammet som ble startet opp var Master i innovas- jon og entreprenørskap (IET – endrer navn til Master i Entreprenørskap fra og med høsten 2018). Dette er en realfaglig master i teknologiledelse som blir organisert i samarbeid med Senter for entreprenørskap, Uni- versitetet i Oslo. Samarbeidet med UiO har pågått i snart 10 år. Som- meren 2018 har dette resultert i totalt 75 uteksaminerte studenter. I fjor uteksaminerte vi også det første kullet fra vår egenakkrediterte master i innovasjon og ledelse – samfunnsfaglig masterprogram (MIL). 19 stu- denter leverte sine masteroppgaver da, og i år er det 24 studenter som har levert oppgaver innen innovasjon og ledelse. Målgruppen for denne nye mastergraden er kandidater med en bachelorgrad i økonomi og ad- ministrasjon, eller andre studenter med bakgrunn i økonomi, organis- asjon og ledelse. Masterprogrammene gir studentene en solid plattform innen inno- vasjon, entreprenørskap, organisering og ledelse. Utdanningen gir et godt utgangspunkt for en karriere innen teknologiledelse eller prosjek- tledelse for teknologibedrifter. Studentene får et grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkter og nye arbeidsplasser. Vi legger til rette for at ferdige kandidater kan få spennende arbeidsoppgaver i ulike typer etablerte virksomheter, som konsulent for andre, eller de kan ha grun- nlag for å starte egen virksomhet. Begge mastergradene har som hovedfokus å utdanne dyktige ledere og medarbeidere i teknologivirksomheter. Studentene får omfattende praksiserfaring i nye og etablerte virksomheter. I 2. semester opphold- er mange av studentene seg 10 uker i Houston i USA, som en del av Gründerskolen, eller på et tilsvarende program i Bergen. Studentene med samfunnsfaglig bakgrunn får også tilbud om et halvt år ved Univer- sitetet i Berkeley, California, med kombinert studie- og arbeidsopphold. Vi har valgt samlebegrepet teknologiledelse som dekker fagområdene innovasjon, entreprenørskap, organisasjon, ledelse og økonomifag. Te- knologiforståelse og trening i tverrfaglig samarbeid mellom økonomer og ingeniører er viktig i studiet. Videre er innovasjon og utvikling av produkter og tjenester et viktig element for at en teknologivirksomhet skal overleve i markedet og for at offentlig sektor skal bli bedre. Undervisningen foregår ved Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen, med unntak av utenlandsoppholdet. Vi underviser masterstudentene med bakgrunn fra økonomisk-administrative fag i tett samarbeid med ingeniørene i vår ingeniørfaglige master. I fjerde, og siste semester skriver studentene sin masteroppgave. Disse presenterer vi i kortform i denne årboken. Målt mot tilbakemeldinger fra samfunns-, arbeids- og næringsliv, fra studentene i Studiebarometeret, og i søkertall, har begge mastergradene vært en suksess. I 2018 hadde MIL-masteren 281 søkere på 25 plass- er. På IET-masteren var det 109 søkere på 15 plasser. Tekna Magasinet rangerte IET-masteren nylig på førsteplass i kategorien «Naturviten- skaplige fag, håndverksfag og tekniske fag»

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018