Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 9 of 151

10 Institutt for økonomi og administrasjon / 2018 BACHELOR 2018 Ø 01 BERGEN Ledernes håndtering av arbeidsrelatert sykefravær i det kommunale barnevernet Institutt for økonomi og administrasjon Fordypning i administrasjon og ledelse Marita Eltvik Hansen og Madelene Erlandsen Myrberg "Hva gjør lederne i det kommunale barnevernet for å redusere det arbeidsrelatert sykefravær?" Hvorfor er dette en relevant problemstilling i dagens samfunn? Det har i mange år vært mye fokus på høyt sykefravær i Norge, og temaet har preget samfunnsdebatten de siste tiårene. Barnevernet er en viktig funksjon i samfunnet, og vi er avhengig av å ha et stabilt barnevern. Utfordringer knyttet til høyt sykefravær berører mange mennesker, og kan føre til svikt i et viktig tjenestetilbud til en sårbar brukergruppe. Arbeidsmiljøfaktorer for vernepleiere og sosialarbeidere ›Ø01 Hva har vi gjort? For å finne svar på problemstillingen̊ har vi undersøkt hvilke psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer ansatte i barnevernet blir utsatt for i jobben. Funnene viser at høye jobbkrav, lav kontroll, lite sosial støtte, ubalanse mellom innsats-belønning, emosjonelle krav, rollekonflikter, samt vold og trusler om vold er faktorer som ansatte ofte opplever i jobben. Videre har vi sett hvilke tiltak som blir iverksatt av lederne for å redusere belastningen som kommer av de ulike arbeidsmiljøfaktorene. Konklusjon Vi har inntrykk av at lederne er bevisste på de ulike arbeidsmiljøfaktorene som påvirker arbeidsmiljøet, og prøver å iverksette tiltak for å redusere belastningen. Vi har sett at det med fordel kunne vært iverksatt flere tiltak for å sikre at ansatte ikke blir sykemeldte grunnet arbeidet.

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018