Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018

Studietilbod fra Høgskulen på Vestlandet. Les mer om fagområdene på HVL sine 5 campus.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/995516

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 151

7 Bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon ved Campus Bergen er en allsidig utdanning som gir et godt grunnlag innen bedriftsøkonomi, regnskap og samfunnsøkonomi, samt mer ledelsesrettede disipliner som organisasjon, markedsføring og strategi. Med bachelorgrad i økonomi og administrasjon er våre studenter kvalifisert for en rekke forskjellige jobber i offentlige og private virk- somheter, interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan om- fatte regnskap, markedsføring, innkjøp, personalfor- valtning eller mer generelle administrative oppgaver. Vi legger stor vekt på å forberede våre studenter til led- erjobber med vekt på faglig kvalitet, innovasjon og vilje og evne til å ta samfunnsansvar. Utdanningen kvalifiserer både direkte til arbeidslivet og til videre studier på masternivå. Bachelorgraden med godt resultat gir et godt grunnlag for å ta en master- grad. Studiet er et treårig bachelorprogram. Det faglige innholdet er sammensatt av bedriftsøkonomisk analyse (regnskap, budsjettering, finansiering og investering), administrative fag (organisasjon, markedsføring, strategi), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi og makroøkonomi) og metodefag (matematikk, statis- tikk, informasjonsbehandling). Det tredje året fordyper våre studenter seg i innen administrasjon og ledelse, logistikk, regnskap og skatt, samfunnsøkonomi eller markedsføring. Bachelorstudiet blir avsluttet med en gruppebasert bacheloroppgave. Studiet er dels basert på forele- sninger og veiledning fra høgskolens lærerstab, dels på selvstudium og gruppearbeid. Det blir lagt vekt på å utvikle selvstendighet i arbeidet slik at studentene tar ansvar for egen læring. Ekskursjoner og gjesteforele- sninger inngår også i studieopplegget. Flere av fordyp- ningene har lagt til rette for at et utvekslingsopphold i 5. semester ved en institusjon som instituttet har utvek- slingsavtale med. Bachelorprogrammene Campus Bergen

Articles in this issue

view archives of Høgskulen på Vestlandet - Høgskulen på Vestlandet - Årbok 2018