Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 47

Din Hørsel 03 2018 43 Sykehusene skal arbeide for å holde korte ventetider, og det skal eventuelt vurderes å inngå flere avtaler med avtalespesialister. Dette svarte helseminister Bent Høie (H) i Stortinget nylig etter et skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A): Hva er utviklingen i ventetid for utredning og for tilpasning av høreapparat i de ulike regionale helseforetakene, hvor mange velger i stedet å betale for hørselstest og tilpasning av egen lomme og er statsråden fornøyd med denne utviklingen? Ifølge Steinkjer Hørselslag har ventetiden for tilpasning av høreapparater økt dramatisk. I gjennomsnitt brukte sykehusene i landet ved årsskiftet 22 uker fra audiografen mottok henvisning fra fastlege og til utredningen startet. I Namsos var ventetiden 28 uker, mens den for ti år siden var fire uker. Ved Finnmarkssykehuset Kirkenes er HLF BRISKEBYKONFERANSEN 2018 HØRSEL HELE LIVET GOD HØRSELSOMSORG GIR BEDRE HELSE! www.hlfbriskeby.no/briskebykonferansen M E R I N F O R M A S J O N O G P Å M E L D I N G 25.-26. oktober på KS Agenda Møtesenter Påmelding innen 1. oktober Høie: Korte ventetider Flere spesialister. Helseminister Bent Høie (H) maner til korte ventetider og åpner for flere avtalespesialister. Arkivfoto. Tor Slette Johansen PS Du kan lese hele saken på https://www. stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/ Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig- sporsmal/?qid ventetiden på hørselstest ifølge helsenorge.no på hele 52 uker, mens det i Vestre Viken Drammen Sykehus var 48 uker. I tillegg kommer ventetid fra utredningen starter og til apparatet er ferdig levert og tilpasset. Det betyr at et stort antall mennesker i lange perioder lever med nedsatt funksjonsevne og redusert livskvalitet. Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund kommer en million nordmenn til å være hørselshemmet i 2020. Flere unge får hørselsskader og flere eldre over 70 år vil øke behovet for hjelpemidler som gjør det mulig å delta i samfunnet. Vi vet at aktivitet og samvær med andre har mye å si for livskvalitet og helse. Bent Høie sier i sitt svar at det er variasjoner når det gjelder forventet ventetid for hørselsutredning i landet, og også innenfor ett og samme helseforetak. Bruk av ordningen: Velg behandlings- sted vil kunne bidra til å utjevne forskjellene mellom sykehusene. Pasientrådgivningstelefonen tilbyr pasientene veiledning om valg eller bytte av behandlingssted. Pasienten kan også be sykehuset om hjelp til å finne raskere behandling. – De regionale helseforetakene rapporterer at pasienter til høreapparattilpasning prioriteres etter prioriteringsveilederen, og får rett til helsehjelp innen maksimum 12, 26 eller 52 uker etter alvorlighetsgrad. Pasienter tildeles timer etter hvert som det er ledig time. Informasjon om ventetid er tilgjengelig på nettsiden Velg behandlingssted, og er oppgitt som «forventet ventetid». – Representanten tar i sitt spørsmål opp etableringen av private tilbud hvor pasienten selv betaler for tjenestene. Jeg er kjent med at private audiograftjenester er etablert flere steder i landet, og særlig i Trøndelag. «Jeg ønsker at pasientene skal få et godt tilbud på sykehusene og hos private avtalespesialister», heter det blant annet i svaret fra helseminister Bent Høie. (DH)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018