Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 47

34 Din Hørsel 03 2018 Tekst og foto Bjørg Engdahl Rapporten «Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole» er gjort på oppdrag fra HLF, og ble lagt frem i mai. Rapporten er en kunnskapsoversikt basert på nordisk forskning fra 2000- 2017, der hoveddelen av forskningen er norsk. Bak arbeidet står Patrick Kermit, professor i samfunnsforskning ved NTNU. SKOLEN VIRKER EKSKLUDERENDE – -Vi har grunn til å tro at det skjer veldig mye rart ute i kommunene. Til tross for enhetsskolens gode intensjoner om inkludering og tilrettelagt opplæring, fungerer ikke dagens praksis. Den virker tvert imot ekskluderende for mange hørselshemmede barn og unge. Det triste er at de drar med seg konsekvensen av dette inn i voksenlivet, sier Kermit. Han er overrasket over hvor samstemte forskerne er i sine beskrivelser av hverdagen til hørselshemmede barn. De tegner et ensartet bilde av mangler og uheldige konsekvenser både sosialt og faglig, og de vektlegger særlig tre problemområder. >> FAGLIG DÅRLIGERE Hørselshemmede barn og unge gjør det som gruppe faglig sett dårligere enn sine jevnaldrende i skolen. Dette skyldes blant annet at undervisningen gis på de hørende elevenes premisser, og at de hørselshemmede elevene må tilpasse seg denne praksisen så godt de kan. Mangel på ressurser, fagkompetanse, individuell og teknisk tilrettelegging i skolen bidrar til at hørselshemmede ikke får like stort utbytte av undervisningen som medelever, ifølge forskerne. >> STREVER SOSIALT Hørselshemmede barn har vansker med sosial deltakelse og likestilling i vanlige barnehager og skoler. Sammenlignet med hørende opplever de svakere relasjoner til jevnaldrende og mer ensomhet. Mange har ikke en eneste venn, og voksnes nærvær kan ikke kompensere for dette. God inkludering starter i barnehagen, men det er ingen grunn til å tro at det er lettere å lykkes her, bare fordi barna er små. Problemene kan starte i tidlig alder, viser forskning. >> BLIR IKKE SPURT Mangel på medvirkning er et tredje område som fremheves i Kermit- rapporten. Det er fullstendig fravær av forskningsresultater som tyder på at hørselshemmede barn og unge blir spurt eller involvert når det gjelder oppfyllelse av rettigheter. De er i stedet prisgitt voksne som har all makt til å definere hva rett til tilrettelagt undervisning skal omfatte, og når denne retten er oppfylt. Mange opplever avmakt, men kan ikke gjøre annet enn å tilpasse seg. VIKTIG DOKUMENTASJON HLFs forbundsleder Morten Buan sier rapporten gir viktig dokumentasjon på en mangelfull opplæringssituasjon for hørselshemmede barn og unge. HLF har i mange år kjempet spesielt for denne gruppen. – For å vinne frem med krav om sterkere rettigheter, økt ressurstilgang Barn og unge ekskluderes Dagens praktisering av tilpasset opplæring og inkludering fungerer dårlig for hørselshemmede i barnehage og skole, viser ny nordisk forskningsoppsummering. Også andre rapporter peker i samme retning. Barn med hørselstap føler de er på besøk i sin egen gruppe På andres premisser. Mange av problemene hørselshemmede barn har kan tilskrives at undervisningen fortsatt skjer på hørende elevers premisser, viser ny rapport. Illustrasjonsfoto: Colourbox Nyttig forskning. Professor Patrick Kermit.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018