Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 3 2018

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/980696

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 47

24 Din Hørsel 03 2018 MORTEN har ordet DH KRYSS ORD Løsningen må være hos oss innen 30. juli 2018. Sendes til HLF, postboks 6652 Etterstad, 0609 Oslo merket X-ord, eller du kan sende løsningssetningen til [email protected] Husk din adresse. 10 Laila Geitz, 1448 Drøbak 5 Gudleik Engeseth,3187 HORTEN 2 Svein Inge Sivertsen, 8450 Stokmarknes 10 5 2 Vinnere 02/2018 Å høre til – hele livet Det blir stadig flere hørselshemmede i Norge. I 2020 passerer vi én million. God oppfølging på dette området er en nøkkel til god folkehelse. Barn som får god lyd blir trygge og kompetente både språklig og sosialt. Ungdom skaffer seg utdanning og arbeid. Voksne beholder og utvikler seg i jobben. Eldre sikres god livskvalitet og kan bo trygt og lenger i eget hjem. Vi opplever at vi har en lang vei å gå før tilrettelegging og tiltak møter de hørselshemmedes behov. Noe av HLFs utfordring er at vi har manglet god nok dokumentasjon på hvordan situasjonen egentlig er, om hvordan det står til med de som har hørselsutfordringer. I år vil vi ha et fokus på de eldste, der andelen i befolkningen har til dels store hørselsutfordringer. Vårt prosjekt «En moderne hørselsomsorg» vil kunne gi gode forslag om tiltak for hørselshemmede innen helseomsorgen. Situasjonen for barn og unge er også et felt der det er mangelfull dokumentasjon. HLF engasjerte Patrick Kermit, professor i samfunnsforskning ved NTNU, til å lage en rapport basert på nyere nordisk forskning rundt barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. Med denne rapporten får vi se og høre hvordan barnehage og skole oppleves fra brukerens ståsted. Den underbygger at nordiske skoler og barnehager i liten grad lykkes når det gjelder å etablere inkluderende praksiser der man har hørselshemmede barn og unge sammen med typisk hørende jevnaldrende. Prisen for dette er det hørselshemmede barn og unge som betaler. Kermit bruker ordene «kriminelt dårlig» når han skal beskrive hørselshemmedes utbytte av å være inkludert sammen med hørende i barnehage og skole. Kermit mener de psykososiale kostnadene ved dagens system er de mest alvorlige, og understreker at trivsel og det å føle seg som en del av flokken er helt essensielt for læringsutbyttet. Forskere har advart mot dette i flere år, men fortsatt er dette dessverre praksis svært mange steder. Morten Buan Forbundsleder

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 3 2018