Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 1 2018

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/955113

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 35

Hjem og Skole 1/2018 19 Stoltenbergutvalget, som skal se på hvorfor gutter gene- relt gjør det dårligere enn jenter på skolen, er også noe FUG jobber med. Dessuten ønsker vi å få til en evaluering av kapittel 9A i opplæringsloven («mobbeloven») som trådte i kraft 1. august i fjor. Vi var skeptiske til noen av endringene som ble gjort, og det er viktig å få en evaluering. Alle de elevene som strever med skolehverdagen sin trenger at vi voksne er på vakt og sikrer at tiltakene virker. Tilpasset opplæring God og riktig spesialundervisning er noe som opptar mange, og det er viktig at dette følges godt opp. Men dette arbeidet må også sees i sammenheng med tilpas- set opplæring som alle elever har krav på. Tidlig innsats i skolen for å sikre at alle kommer godt i gang med å lære grunnleggende ferdigheter, er et ek- sempel på at tilpasset opplæring tas på alvor. På sikt kan det kanskje medføre at det blir mindre bruk for spesial- undervisning. Skolebibliotekene Et annet tiltak som er prøvd ut, er styrking av skolebi- blioteket. Dette er prøvd ut både på Spangereid skole i Lindesnes og på Gulskogen skole i Buskerud. Prisen for Årets bibliotek 2017, gikk til Biblo Tøyen. Her har ingen barn under 10 år og over 15 år adgang. På Biblo Tøyen trekker de ungdom inn til bøkene sammen med leksehjelp, matkurs og dataspill. Det er også et sted å bare slappe av. Dette er gode eksempler! Lærerstudentene Godt hjem–skole-samarbeid er det aller viktigste FUG jobber med, og våre dyktige foredragsholdere reiser rundt i hele landet for å gi gode råd til foreldre, skoler og skoleeiere. Har de ikke vært på en skole nær deg ennå, bør du etterspørre det! Noen andre som også kan trenge innspill og inspira- sjon er lærerstudentene. Derfor jobber FUG med å nå ut til lærerutdanningene. Vi vet at for mange nyutdannede lærere er møtet med foreldrene det vanskeligste de gjør når de begynner i jobb. De opplever seg dårligst forberedt på dette. Vi foreldre må ta godt i mot dem, men det er også viktig at de får god veiledning fra sine ledere om blant annet hjem–skole-samarbeid når de starter i sin første jobb. Karakterpress og stress Midt i januar ble terminkarakterene for første termin delt ut. I etterkant har det blusset opp en diskusjon omkring karakterpress og hva man eventuelt kan gjøre med det. Noen skoler har de senere årene prøvd seg på å tone ned karakterjaget ved å kun gi gode og grundige tilba- kemeldinger til elevene på arbeidet som er gjort, uten karakterer. Slik blir det fokus på læring fremfor resultater. De som har prøvd denne ordningen er fornøyde, og den får skryt fra både lærere og elever. Det stiller også krav til lærerne om å gi gode og tydelig tilbakemeldin- ger til elevene, som også foreldre må ta del i. Dette er en viktig diskusjon som FUG vil følge fremover. En viktig vår for skole, elever og foreldre! Vi er godt i gang med 2018, og Foreldreutvalget har mange baller i luften. Det er satt i gang en revisjon av opplæringsloven som vi følger nøye, og før påske skal det legges frem en viktig rapport om spesialundervisning. Tekst: GUNN IREN MÜLLER, FUG-leder

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 1 2018