Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 6 of 35

Hjem og Skole 3/2017 7 Jenter er mer bekymret, har flere psykiske plager og blir lettere utbrent av skolearbeid enn gutter, viser en ny rapport. Stress i skolen skyldes ifølge rapporten en ubalanse mellom krav og forventninger på den ene siden – og støtte og ressurser på den andre siden. Det handler både om forventninger elevene har til seg selv og forventninger fra skolen, lærerne, foreldrene og samfunnet hvor de skal få en jobb og lykkes. – Langvarig negativt stress kan ha alvorlige helsekonsekvenser. Det er derfor viktig at skolene er oppmerksom på elever som er stresset eller har psykiske plager. Både lærere og foreldre bør snakke med elevene om forventninger og prestasjonspress, sier kunnskapsministeren. Mye lekser og overgang til ny klasse eller ny skole trekkes frem av forskerne som faktorer som kan gå ut over elevenes sosiale relasjoner, og dermed bidra til negativt stress. Jenter stresser hverandre Av de 33 studiene forskerne har gjennomgått har hele 22 undersøkt kjønnsforskjeller i opplevelsen av skolestress. Resultatene viser at jenter er langt mer utsatt for psykiske plager og stress knyttet til skolearbeid enn gutter. Flere av studiene finner at 15 år gamle jenter er de som opplever mest skolepress. – Vi har nylig satt ned et utvalg som skal se på kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner, og her er det guttene som kommer svakest ut. Jenter har jevnt over bedre skoleresultater enn gutter, men er mer utsatt for stress og psykiske plager. Dette bør vi se nærmere på, mener kunn- skapsminister Henrik Asheim. Kilde: Kunnskapsdepartementet Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) støtter forslaget om å forby ansikts - plagg på skolen. FUG støtter departementets forslag om å forby plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, både for elever og ansatte i grunnopplæringen. Gode relasjoner er svært viktig for at elevene skal føle seg likt og verdsatt i skolen. Dette danner grunnlaget for god helse, trivsel og læring, og i denne sammenhengen er kommunikasjon helt sentral. FUG ser på tildekking av ansiktet som et hinder for god kommunika- sjon. God kommunikasjon handler ikke bare om tale, det handler også om ansiktsutrykk og mimikk. Åpenhet og tillit Åpenhet og tillit er verdier som gjelder alle skoler i hele grunnopplæ- ringen. God kommunikasjon handler om åpenhet og tillit. Det å være tildekket inngir ikke åpenhet og innbyr ikke til tillit. Når elevene ikke kan se ansiktene til hverandre når de jobber sammen, og ansiktsuttrykkene ikke er synlige, kan det gi kommunikasjons- og tillitspro- blemer. Lærere kan oppleve vanskeligheter med å kommunisere med elever som har dekket ansiktet, og elever kan kvie seg for å be om hjelp fra lærere som har tildekket ansikt. Jenter mer plaget av skolestress enn gutter

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017