Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 35

36 3/2017 Hjem og Skole Returadresse PEDLEX Hjem og Skole St. Olavs gate 12 NO-0165 Oslo 12 13 Det vi kan gjøre for at alle skal ha det bra Det fremmende arbeidet handler i henhold til Djupedalutvalget om sko- lens arbeid for å skape et trygt psykososialt miljø som inkluderer elevenes trivsel, relasjoner og foreldresamarbeid. Djupedalutvalget/Utdanningsdirektoratet har funnet fram til fem hovedelementer i et godt fremmende arbeid: 1. En skolekultur som dyrker mangfold. 2. En skoleledelse som tar ansvar. 3. Relasjonsbasert klasseledelse. 4. Positive elev–elev-relasjoner. 5. Et tillitsfullt skole–hjem-samarbeid. Vi presenterer disse i denne delen. 1. En skolekultur som dyrker mangfold Skolekulturen handler om hvilke holdninger, normer, verdier og virkelig- hetsoppfatninger skolen bygger på, og hvordan disse viser seg i praksis. I en skolekultur som fremmer trivsel og læring, har alle elever en verdsatt sosial rolle. I en slik kultur er det aksept for mangfold og det å være for- skjellig. Barn er forskjellige, med ulikt temperament, ulik modenhet og for- skjellige styrker. I en skoleklasse er det barn fra svært ulike familier og forskjellig bakgrunn. Det er begavede barn, barn med lærevansker og diagnoser og barn med motorisk uro. Ikke minst eksisterer det ulik grad av selvhevdelse og egoisme, som begge er sårbarhetsfaktorer for å opp- leve ekskludering. Allerede når barn begynner på første trinn, danner de seg raskt et bilde av hvem som er sårbare, hvem som kan lese, hvem som er hjelpsomme, hvem som kan knyte skolissene sine, hvem som fort blir sint eller lei seg. Barn aksepterer og tåler denne forskjelligheten. Eksempler på mangfold i utgangspunkt og ferdigheter finnes også utenfor skolen, som i idretten. Gutter lager seg raskt et hierarki når det gjelder ferdigheter og styrker i fotball. Det er når de «får lov» til å ta med seg lederrollen inn i andre sammenhenger (skole, klasserom, leik) at dette kan bli en utfordring. Det er ikke sikkert at den som er best til å håndtere en ball er den beste lederen i et elevkollektiv. På et lag er alle verdifulle. «Verdsatt sosial rolle» er et begrep som rommer dette. Det gir dessuten en konkret hjelp og påminnelse til lærer: å ha like god kontakt med alle, samme hvem de er og hva de er, løfte fram styrkene til hver enkelt, og vise at dette beriker fellesskapet. Til refleksjon • Hva kan være eksempler på en verdsatt sosial rolle på din skole? • Forklar sammenhengen mellom høy selvhevdelse og risiko for ekskludering. Geir Mosand og Erlend Moen Håndtering av mobbing i skolen Hvordan skape et trygt skolemiljø i praksis? Håndtering av mobbing i skolen Håndtering av mobbing i skolen P E D L E X Mobbing har alltid vært og vil alltid være. Det er skolens plikt å sørge for at det ikke rammer skole- elever. Det er mulig, men krever hardt arbeid fra hele skolesamfunnet. Heftet har tre deler, med fremmende, forebyggende og utøvende tiltak. De viser til det viktigste skolen kan og bør gjøre for å unngå at mobbing skjer, og til hvordan skolen kan sørge for at mobbing som oppstår får så små konsekvenser som mulig. Forfatternes erfaring er at all mobbing kan stoppes. «De sa det ikke var mulig at jeg ble mobbet, for jeg var så glad.» (Jente, 11 år) Bestill via [email protected] eller på pedlex.no! Håndtering av mobbing i skolen Hvordan skape et godt skolemiljø i praksis? Forfattere: Geir Mosand og Erlend Moen Det er skolens plikt å sørge for at mobbing ikke rammer skoleelever. Det er mulig, men krever hardt arbeid fra hele skolesamfunnet. Tett sam- arbeid med hjemmene er også en forutsetning. Forfatternes erfaring er at all mobbing kan stoppes. I heftet viser de til det viktigste skolen kan og bør gjøre for å unngå at mobbing skjer, og til hvordan skolen kan sørge for at mobbing som oppstår får så små konsekvenser som mulig. Aktuelt for alle som arbeider i og med skolen, foreldre og FAU. Pris kr 128,00 per hefte

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017