Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

34 3/2017 Hjem og Skole Tips til eldre elever – Få oversikt over alle lekser og fritidsaktiviteter du har i løpet av uken, og sett det inn i en kalender. Tenk igjennom omtrent hvor mye tid hver enkelt aktivitet tar. Bruk gjerne mobilkalenderen, siden denne for mange alltid er med uansett. – Gjør leksene på faste tidspunkt, slik at du ikke begynner å skyve dem foran deg. Gjør leksene mens du er våken og opplagt, og skru av skjermer mens du jobber. – Gjør de leksene du liker minst først, så er du ferdig med dem! – Sett av tid i kalenderen til å gjøre ingen ting. Du trenger å hvile også. – Hvis du har leksehjelpordning på skolen, så benytt denne. Du får god hjelp, og dessuten har du fri når du går fra skolen. Kilde: Stine Reiersen Kase, privatpraktiserende familieterapeut og lærer i ungdomsskolen. Vær et godt eksempel – Som voksne kan vi holde på, eller skape, gode strukturer for hverdags- livet, for eksempel gjennom å ha felles måltider. Dersom barna har ak- tiviteter på ettermiddagen, kan man for eksempel ta middag sammen på kvelden, eller avtale enkelte dager for å spise middag sammen, råder Solheim Westgård. Hun er opptatt av at vi også kan gå foran som gode eksempler for barna våre ved å bevisst strukturere vår egen hverdag, og la barna få innsikt i hvordan vi voksne priorite- rer. Dette kan bety at barna ser at den voksne gjør plikter før de gjør underholdende ting, som å se på tv eller bruke mobiltelefonen. – Et annet og tidsaktuelt tema er hvordan vi voksne strukturerer tiden vår med bruk av Internett. Å gå for- an som et godt eksempel, kan være at du legger bort nettbrett eller telefon og viser full oppmerksomhet når barnet tar kontakt. Dessuten kan man bestemme seg for at måltidene er mobilfrie både for voksne og barn, sier Solheim Westgård. Stine Reiersen Kase framhever ver- dien av å stoppe opp litt og ha være bevisst på at det ikke må skje noe hele tiden. – Vi lever i et samfunn med mye stimuli og mange valgmuligheter. Kanskje har vi foreldre også for høye forventninger til hvor mye barna faktisk skal og bør være med på i lø- pet av en uke. Hvor ble det av tid til å bare «være» og la humla suse litt? Jeg tror barn har behov for at det ikke skal skje noe hele tiden. Ikke minst for å utvikle evnen til reflek- sjon, fordypning og konsentrasjon. Stine Reiersen Kase

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017