Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 29 of 35

30 3/2017 Hjem og Skole E n inkluderende voksen er bevisst sin rolle som forbilde for barna, og snakker fint om både barn og voksne. På denne måten bidrar vi til å utvikle empati og omtanke for andre mennesker. Det kan ha en forebyggende effekt når det gjelder mobbing, sier privat- praktiserende familieterapeut Mette Sannes. – De voksnes holdninger blir lett plukket opp av barn og ungdom. For å få med seg det som skjer mellom barna, er det helt avgjørende at vi som voksne engasjerer oss på deres arenaer som skole, fritidsaktiviteter og venner, sier Sannes. For kontaktlærer Sara Sætre Lindblom ved Lunde barneskule er en inkluderende voksen en som viser barn omsorg. – Vi er på utkikk etter små signaler som kan gi viktig informasjon. Som voksne må vi tørre å stille direkte spørsmål, og ikke være redde for å spørre flere ganger om nødvendig. Hun råder voksne til å lytte til barnet, stille åpne spørsmål og ikke trekke for raske konklusjoner. – Ta den tiden det trenger, og bruk de ressursene som er rundt dere. Som lærer ser jeg ofte at elever kan være til veldig god støtte for hver- andre ved at de viser mye empati og omsorg, og dette er noe vi som voksne bør være flinke til å støtte opp under. Bli kjent med andre Å invitere til vennegrupper, sosiale arrangement for hele klassen og «foreldrekvelder» er ifølge familie- terapeuten viktige tiltak for å skape gode relasjoner. – Kanskje får man her en mer positiv holdning til mennesker man i utgangspunktet hadde en negativ innstilling til, eller som man normalt ikke velger å omgås. Ved at foreldre blir godt kjent, vil det også føles enklere å snakke sammen om van- skelige ting dersom problemer skulle oppstå. Vi vet også at det for barn er en større barriere å mobbe et barn som det har delt positive opplevelser med, og hvor foreldrene kjenner hverandre. Gro Vatne Brean er psykologspesi- alist ved Nasjonalt kompetansenett- verk for sped- og småbarns psykiske helse, RBUP øst og sør. Hun er opp- tatt av at vi som mennesker utvikler oss i samspill med våre omgivelser, og avhengig av måten vi blir møtt på utvikler en trygghet på hvem vi er. – Trygghet skaper ofte fleksibili- tet, og dette er en viktig egenskap i møte med andre. Trygge, åpne og inkluderende voksne gir trygge barn. Å tilrettelegge for gode og positive møtepunkter for alle er viktig. Her bør både lærere og foreldre ta an- svar. Snakk med barnet Å være redd for å bli avvist er ifølge psykologspesialisten en grunnleg- gende redsel vi har. Avvisning kan være makt, og dette er noe barn også er oppmerksomme på. – Det er derfor så viktig å snakke om disse temaene både hjemme og på skolen, og da må vi som voksne være gode forbilder. I de fleste miljøer er det barn som av andre omtales som «slemt», «rart» eller «annerledes». Da må vi som voksne forsøke å forstå hvorfor det er slik og se hvordan vi selv kan bidra for å hjelpe. Ofte innebærer dette at vi må utvide våre egne normer, fortel- ler Vatne Brean, og legger til – Å våge og snakke om dette er viktig og et ansvar alle må ta. Det krever imidlertid at vi tør å gå litt i oss selv, og kanskje også noen gan- ER DU EN INKLUDERENDE VOKSEN? Tenk deg nøye om hva du snakker om rundt middags- bordet. En sleivete og «uskyldig» kommentar om andre barn og foreldre kan få store konsekvenser. Barn tar etter de voksne. Ved å vise omsorg bidrar du til å skape gode relasjoner for barna. Tekst: MAGNHILD FREUCHEN, frilansjournalist

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017