Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 28 of 35

Hjem og Skole 3/2017 29 Med på Ti på topp Det er folkehelsekoordinatoren selv som går gjennom rutinene som er etablert, sammen med kommuneo- verlegen, og ser at de ti kriteriene som Nordland fylkeskommune har fastsatt er blitt oppfylt. Kriteriene for en helsefremmende skole tar for seg alle helseaspektene, der den psykososiale og den fysiske helsa er like viktig. – Tidligere var det mer opp til den enkelte å legge vekt på ting som fremmet helse. Nå er det satt i sys- tem. Vi er for eksempel opptatt av å bruke naturen, og reint praktisk lære om kosthold ved å blant annet fiske vår egen mat. I dag er mellomtrin- net, som er med på Ti på topp, på tur på Lafjellet. Vi er mer fysisk aktive på skolen enn før. I tillegg til de ordi- nære friminuttene er alle elevene ute to halvtimer hver dag, og vi går på mange turer, forteller rektor Per Aage Krekling. De voksne på skolen er også blitt flinke til å delta i aktiviteter ute sammen med elevene, sier han. – Og vi er blitt oppmerksom på at det ikke skal stå noen utenfor leken. Da er vi over på den psykososiale bi- ten, som kanskje er det aller viktigste i dette, sier rektoren. – Alle skal passe inn og være med. De ansattes sterke engasjement har vært viktig for at vi kom i mål, un- derstreker Løkse. Kjøleskap til matpakken Hun og rektoren har sittet i ei ar- beidsgruppe for prosjektet ved sko- len, sammen med kommunepsykolog Elisabeth Sjølie, og helsesøstrene Vivian Skog og Elin Åsberg. Krekling mener å se mindre småkon- flikter mellom elevene etter at job- ben mot en helsefremmende skole ble startet. – Noe av dette henger nok også sammen med at vi samtidig har fått et flott uteområde, takket være engasjement fra foreldrene. I tillegg bidrar frokostserveringa to ganger i uka til et godt miljø. Sunt kosthold er en del av hel- sefremmende skoleprosjektet. Det er en bevisstgjøring rundt det som serveres på arrangementer i skolens regi, det er ikke tillatt å ha sekken full av sjokolade når man er på tur, og kjøleskap i hvert klasserom gjør at matpakken holder seg fristende fram til den skal spises. Det er installert vannkjøler koblet til ledningsnettet slik at kaldt vann alltid er tilgjenge- lig. Opplæring Noen investeringer har vært nød- vendig, der man har brukt en del folkehelsemidler til innkjøp. I tillegg har kommunen brukt noe penger på opplæring i førstehjelp for ansatte og kursing av foreldre og elever i digital kompetanse og dømmekraft. – Ei viktig forbedring er at helse- søster er til stede en fast dag i uka, og det er muligheter for drop-in i tillegg. Skolehelsetjenesten skal også være en del av skolens planlegging, sier Løkse. – Alt dette er blitt en del av skole- hverdagen, forteller rektor Krekling. Nå er planen at de andre skolene i kommunen skal komme etter, og følge Strand skoles eksempel. Hvor raskt det går er imidlertid usikkert. – En forutsetning er at skolen må være godkjent etter forskrift om mil- jøretta helsevern. Dette er det ikke alle som har på plass, og det vil noen steder kreve investeringer i bygg. Men vi skal i gang med arbeidet ved alle skolene, sier Løkse.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017