Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 35

Hjem og Skole 3/2017 27 Metoden med bokstav-lyd er best Når det gjelder hvordan selve begynneropplæringen bør foregå, hersker det bred enighet blant ledende forskere i verden om hvilken metode som er å foretrekke. Det er å lære bokstaver og lyder først, for så å trekke de sammen til ord. Til tross for at dette har blitt innført som obliga- torisk i flere europeiske land, er det fremdeles opp til hver enkelt lærer hvordan man vil drive leseopplæring i norsk skole. – Jeg mener det må bli obligatorisk å lære bokstav-lyd før ord i leseopplæringen. Anerkjente forskningsresulta- ter tilsier at denne metoden er bedre enn å introdusere ord først, men likevel velger man altså å la det være opp til hver enkelt lærer å avgjøre, sier Sigmundsson. Professoren er motstander av digitale hjelpemidler i begynneropplæringen. Han mener det er de voksnes jobb å finne bøker som fenger de små og som skaper entusiasme og fremmer leseglede. Lesing må ha førsteprioritet Å mestre lesing er nøkkelen til all annen læring i skolen. Selv matematikk har blitt et fag som forutsetter gode leseferdigheter. Nettopp derfor er det så viktig at lesing blir prioritert de første årene. Sigmundsson anbefaler at de første skoleårene i hovedsak bør dreie seg om å fremme lesing. Skolene må ha tid og tålmodighet til å drive god lese- opplæring, og de må ha kunnskaper. Lærerne som skal undervise i småskolen må være eksperter på området, og de må vite hvordan man lager gode, tilpassede opplegg for den enkelte. De som kan lese må få et annet opplegg enn de som ikke kan. Det må lekes med bokstaver, rim, regler og man må jobbe for at lesingen skal bli positiv og lystbetont, sier han. Han mener innsatsen må komme tidlig. Han anbefaler skolene å bygge undervisningen sin på evidensbasert forskning i større grad enn hva som praktiseres i dag. Lesetrening må foregå både på skolen og i hjemmet. Dessverre er det ikke alle barn som har foreldre som følger opp leksene hjemme, og dette er grunnen til at professoren mener leksehjelpen som tilbys ved skolene må bli styrt i større grad. – Leksehjelpen må være forbeholdt de som ikke får hjelp hjemme. Skolen må hjelpe de slik at de også blir gode lesere. Vi må legge til rette, hjelpe og støtte opp om de som strever med lesingen og gi dem et løft slik at de kan klare seg videre gjennom skolen, avslutter han. Foto: Casper Kongstein

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017