Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 35

26 3/2017 Hjem og Skole A v Pisa-undersøkelsen fra 2015 fremgår det at det er store forskjeller på hvor gode dagens 15-årin- ger er til å lese. Undersøkelsen innhenter data fra hele 72 land, og resultatene er entydige; guttene er markant dårligere til å lese enn jentene i alle landene. Hermundur Sigmundsson er professor ved Institutt for psykologi ved NTNU. Han og kollegene ønsket å finne ut hvor tidlig guttenes etterheng startet i den viktigste fak- toren for lesing, altså bokstavkunnskap. Resultatene av deres undersøkelser viser at forskjellene starter allerede ved førskolealder. – Problemet er at guttene ikke ser ut til å ta jentene igjen på noe tidspunkt, sier professoren. Han viser til at Pisa-undersøkelsen 2015 avdekker at hele 21 prosent av norske 15-årige gutter har vansker med å forstå en tekst. Dette er alarmerende dårlig. Sigmundsson og kollegenes forskningsarbeid viser at 11 prosent av barna kan lese før de begynner på skolen, 62 prosent lærer det i løpet av det første skoleåret, mens hele 27 prosent ikke lærer å lese gjennom det første året av skolen. Bokstavtest vil avdekke For å lykkes med lesingen er det viktig å kjenne til bok- stavene, og hvilke lyder som hører til hver av disse. Vi har både store og små bokstaver med tilhørende lyder. Altså finnes det fire variabler av bokstavkunnskap man må kunne for å lykkes med lesingen. Bokstavkunnskap er selve grunnmuren for lesing, sier Sigmundsson. Med bakgrunn i denne kunnskapen ser professoren et behov for redskaper som tidlig avdekker hull i leseprogresjonen. Spesialpedagog, Greta Storm Ofteland, har utviklet en bokstavtest som Sigmundsson mener bør være obligatorisk som kartleggingsverktøy i grunnopplæringen. Testen tar kun noen minutter å gjen- nomføre, men gir målbare resultater som hjelper læreren å tilrettelegge undervisningen. Guttene henger langt bak jentene i lesing Undersøkelser viser at det er store forskjeller på jenter og gutters leseferdigheter. Guttene henger langt bak jentene i lesing, allerede fra seks års alder. Professor ved Institutt for psykologi, Hermundur Sigmundsson, vil ha bedre kvalitet på begynneropplæringen i lesing. Tekst: RAGNHILD STIKHOLMEN, frilansjournalist For å kunne lese må man kunne mellom 13 og 22 bokstaver. Gjennomsnittet for barn i skolens første år er å kunne 18 bokstaver. Både arv og miljø Sigmundsson og andre forskere mener grunnen til spriket mellom gutter og jenter i leseferdigheter har sammensatte årsaker. Jenter snakker generelt mer enn gutter allerede fra de er rundt ett år. Foreldre snakker også mer med jentene helt fra spedbarnsalder, så det kan sies at jenter får mer språklig stimuli enn gutter. En teori er også at barnet kan havne i et gjentakende mønster der negative opplevelser med lesing gjør lesin- gen mindre lystbetont og motviljen mot lesing forster- kes. Dette gjelder særlig de som ikke leser frivillig på fritiden, i hovedsak gutter. Professoren mener man ikke kan bortforklare ferdig- hetsspriket med at jentene modnes tidligere enn gutter. – Det stemmer gjerne at jenter er mer modne enn gut- ter ved skolestart. Men man modnes ikke til å bli en god leser – man må øve. For lite fokus på lesing Sigmundsson trekker frem skolens organisering som en faktor til at det går dårlig med guttenes lesing. – På dette området kommer den norske skolen til kort. De har ikke nok fokus på lesing i de første skoleårene, slår han fast. Han understreker også at lesetrykket spises opp av andre faktorer og pålegg i skolen. Det er rett og slett for liten tid og for få ressurser til å gi alle god opp- følging. Det er også et stort problem at tiltakene som settes inn for å bedre leseferdighetene kommer sent. Professoren viser til at tidlig innsats vil kunne redusere behovet for senere innsats, og at man slik ville spart samfunnet store summer i spesialundervisning. Over 50 000 grunnskole- elever mottar i dag spesialundervisning. 68 prosent av disse er gutter.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017