Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 23 of 35

24 3/2017 Hjem og Skole I første halvår 2017 fikk Foreldre- utvalget for grunnopplæringen (FUG) 242 henvendelser fra foreldre. 54 saker gjelder elvenes læringsmiljø og vanskelig kommuni- kasjon med skolen/rektor. 21 har tatt kontakt om mobbing. Både antall og type henvendelser er relativt like 2016-tallene. I hele fjor mottok FUG 444 saker. – Det er alvorlig at mange for- eldre opplever å ikke bli lyttet til eller trodd når de tar opp saker som mobbing, spesialundervisning og bråk og uro i klassen. – Mange føler skolen bagatelliserer det de tar opp. Når dette skjer, blir terskelen høyere neste gang for å ta kontakt med skolen, sier FUG-leder Gunn Iren Müller. 28 foreldre har kontaktet FUG om dette så langt i år. Flere foreldre har også henvendt seg i fortvilelse over at skolen har sendt melding om dem til barnever- net uten at de var informert. Praktisk info I tillegg til henvendelser om vanske- lig kommunikasjon, er det organi- sering som topper FUG-tallene for første halvår. 37 spørsmål har så langt vært om praktisk tilretteleg- ging rundt undervisning, vurdering, klassesammensetning etc. Også i 2016 hadde mange foreldre spørsmål til FUG om praktiske ting – i alt 139 saker totalt. – Det kan virke som om skolene ikke gir nok informasjon til forel- drene om den praktiske skolehver- dagen. Ofte dreier det seg om helt enkle ting, som ukeplaner, skolens læringsplattformer, rutiner og klasse- inndeling. Dette er ting skolen burde ha informert om og lært foreldrene opp i, sier Gunn Iren Müller. Mobbing - toppen av isfjellet? Mens FUG i hele fjor hadde 55 hen- vendelser om mobbing, en økning på 14 saker fra året før, kan halv- årstallene for 2017 tyde på en liten nedgang. 21 henvendelser har så langt handlet om mobbing. – Men en mobbesak er en for mye. Vi frykter dessverre at dette bare er toppen av isfjellet. Det er de ressurs- sterke foreldrene som kontakter oss. De som står midt oppe i vanskelige mobbesaker har gjerne ikke krefter eller mot til å be om hjelp fra oss el- ler andre, sier Müller. Det nye regelverket mot mobbing som gjelder fra 1. august, har fjernet enkeltvedtaket. Dette er FUG kritisk til. Samtidig skjerpes aktivitetsplikten for skolene og foreldrene kan klage direkte til Fylkesmannen. – Dette er bra, men tiltakene og håndteringen av det nye regelverket må evalueres. Vi må følge med på hvordan dette vil fungere i praksis. Selv om det nå lovfestes en nullto- leranse mot mobbing er jo målet at mobbing skal opphøre, sier FUG- lederen. Spørsmål om verv I tillegg har 22 foreldre så langt i år spurt om sin rolle som tillitsvalgt foreldre i skolens råd og utvalg. Det dreide seg om alt fra FAUs mandat og oppgaver til rektors rolle i mø- tene. I hele 2016 spurte 94 foreldre om dette. – Dette viser et behov hos for- eldre for mer informasjon og bedre opplæring fra skolens side, sier Gunn Iren Müller. Syv henvendelser har hit- til i år dreid seg om spesialundervis- ning. Avklare forventningene Før skolestart oppfordrer FUG-lede- ren både foreldre og skoleansatte til å finne gode rutiner for et konstruk- tivt samarbeid – til beste for elevene. – Når foreldrene vet hva skolen forventer av dem, er det også en- klere for foreldrene å vite hvordan de best kan støtte eleven hjemme. Og de kan på sin side si tydeligere hva de som foreldre forventer av skolen. En god dialog er avgjørende, sier Müller. Hun mener skolene har mye å vinne på å sette av tid og ressurser til å dyktiggjøre foreldrene på et tidlig stadium av skoleåret. Disse henvendelsene fikk FUG i første halvår: Foreldre bekymret for mobbing, læringsmiljø og å ikke bli trodd Tekst: Anne D. Nilsen, FUG

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017