Hjem og Skole

Hjem og Skole Utgave 3 2017

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/904330

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 3/2017 Hjem og Skole Bakgrunnen Noe av bakgrunnen for at studiet ble satt i gang i 2013, var at mobbetal- lene ved norske skoler lenge hadde holdt seg stabile. Dette til tross for at cirka halvparten av skolene brukte såkalte antimobbeprogram og det i tillegg var sterk satsing på lærings- miljøet fra myndighetenes side. Derfor ønsket Utdanningsdirektora- tet mer kunnskap om hvordan skoler arbeider med elevenes psykososiale miljø. – Det vi først gjorde var å sende en spørreundersøkelse til 500 skoler i fem ulike fylker på Østlandet. Ut fra svarene plukket vi ut 20 skoler – både barne- og ungdomsskoler – som alle oppga at de hadde opplevd en positiv endring ved skolen de siste fem årene. Uavhengig av om de hadde fulgt et antimobbeprogram eller ikke, var fellestrekket at endrin- gen i stor grad skyldtes systematisk, langsiktig jobbing med miljøet på egen skole, sier Selma Therese Lyng. Lærerne og lederne ved de 20 sko- lene ble deretter kontaktet for nær- mere intervjuer. Ved fire av skolene gjorde forskerne i tillegg feltarbeid ved å observere elevene i seks ulike klasser, både i klasserommet og i friminuttet. Elevene ble også inter- vjuet, gjerne i mindre vennegrupper. Tydelige voksne Skolene som fikk besøk jobbet litt ulikt, men det ble tidlig klart at det var to hovedstrategier som var av- gjørende for alle skolene. Den første var positiv atferdsregulering eller det forskerne selv kaller omsorgsfull kontroll. – Det som fungerer og som elev- ene selv sier de ønsker, er tydelige og varme voksne. De vil ha lærere som gir klare beskjeder, praktiserer nulltoleranse for mobbing og kren- Gode relasjoner mellom lærere og elever, i tillegg til god atferds- regulering – det ser ut til å være de to viktigste strategiene for å skape et godt skolemiljø med lite mobbing. Det viser et studie gjort ved 20 skoler, der alle hadde opplevd forbedringer de siste fem årene. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist VIKTIG Å VÆRE TETT PÅ ELEVENE Skolemiljø med lite mobbing: Foto: Casper Kongstein

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole - Hjem og Skole Utgave 3 2017