Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 26 of 39

Din Hørsel 06 2016 27 – Vi har også vurdert å gjeninnføre karenstid, slik vi hadde i 2011-12 med seks måneders karenstid for nye medlemmer. Men erfaringen den gang var at en ordning med karenstid var vanskelig både å kommunisere og administrere. Vi fikk også mange negative tilbakemeldinger og det ga seg utslag i dårligere rekruttering til forbundet. Så det alternativet har vi forkastet. TviLssakeR vURDeRes Også strengere håndheving av dagens regler har vært diskutert, men sentralstyret har landet på at det kan bli for firkantet. – Er det tvil om tap er berettiget til erstatningen etter dagens ordning, blir saken lagt frem for en vurderingskomité, som behandler søknaden ut fra en helhetsvurdering hvor blant annet søkerens livssituasjon er én av flere forhold som blir vurdert. Vi ønsker jo å strekke oss så langt som mulig, sier Buan. eGeNaNDeL PeR sak Den vedtatte egenandelen på ett tusen kroner gjelder hver sak, summen gjelder uansett om du har mistet ett eller to høreapparater. – Vi har sjekket grundig med andre organisasjoner og forsikringsselskaper om hvor stor egenandel kan og bør være, og har landet på ett tusen kroner. Det er på nivået forsikringsselskaper jevnt over ligger. Vi hverken kan eller vil prise oss ut, sier Buan. økeR kONTiNGeNTeN Egenandelen dekker ikke alene gapet mellom utbetalinger og inntekter til ordningen. Derfor har sentralstyret også vedtatt å heve medlemskontingenten fra 2017 med 15 kroner til 490 kroner. – Landsmøtet i Molde i fjor ga sentralstyret fullmakt til å regulere kontingenten i landsmøteperioden. Det sitter langt inne å heve kontingenten. Sentralstyrets vurdering er at 15 kroner, som i sin helhet går til erstatningsordningen, er en mindre, solidarisk heving som kommer høreapparatbrukerne og forbundet som helhet til gode gjennom balanse i regnskapet. aNsvaRLiGHeT – Noen vil sikkert reagere både på innføring av egenandel og økt kontingent, men som leder vet jeg at dette er det mest ansvarlige. Det ville vært uansvarlig av både meg og sentralstyret å la dette skli ut. HLF har mange oppgaver på mange områder som skal finansieres, og jeg er overbevist om at vår strategi er det mest ansvarlige for helheten, sier Morten Buan. Ha en riktig god tur - husk reiseforsikring fra Tryg VG og Dine Penger gir Tryg toppscore i sin store reiseforsikringstest. Som medlem i HLF får du opptil 22% rabatt på forsikringene dine hos oss. Ring oss på 800 33 669 eller skriv til oss ved å gå inn på tryg.no/hlf, hvis du vil vite mer om reisforsikringen vår. Behandlede søknader Utbetalinger 2008: 1290 2009: 1120 2010: 1062 5.579.334 2011 1045 * 4.914.016 2012: 1242 * 1.784.303 *** 2013: 1465 5.732.558 2014: 1677 7.574.141 2015: 1733 8.126.223 2016: 1900 ** 9.361.200**** *i 2011-2012 var det seks måneders karenstid for nye medlemmer **estimat for året – per august 1291 behandlede søknader *** tallet gjelder bare første halvår 2012 **** estimat for året – per august 4.562.686 kroner utbetalt Prognose for årene 2017-19: 2017: 10.440.000 2018: 11.600.000 2019: 12.760.000 >> Ved å beholde erstatningsorden uendret, vil det påløpe et samlet underskudd i perioden 2016-19 på 5.735.700 kroner. Ved bare å innføre egenandel vil underskuddet i samme periode bli 3.336.000 kroner. egenandel og økt kontingent øremerket ordningen vil gi et overskudd på 722.000 kroner. >>disse beregningen tar utgangspunkt i netto økning i medlemstallet på 3000 per år, antall saker øker med 200 hvert år, og et gjennomsnittlig utbetalingsbeløp på 5400 kroner per sak. DH

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016