Din Hørsel

Din Hørsel Utgave 6 2016

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/731973

Contents of this Issue

Navigation

Page 24 of 39

Din Hørsel 06 2016 25 >> forskjellige måter i ulike helseforetak. Det samme gjelder oppfølgingen av hørselstap hos små barn, også her har det vært regionale ulikheter. De nye nasjonale retningslinjene tar blant annet for seg: Alle nyfødte skal ha tilbud om hørselsscreening Personell ved barsel- og nyfødtintensiv avdeling har ansvar for gjennomføring av nyfødtscreeningen og eventuell videre henvisning Barn født utenfor sykehus skal tilbys henvisning til screening av hørsel umiddelbart etter fødsel Om barnet ikke passerer screeningen, skal det henvises til audiologisk utredning ved høresentral snarest (innen fire ukers alder) Barn med medfødt hørselstap skal være ferdig diagnostisert ved tre måneders alder Nyfødte som har vært innlagt på intensivavdeling over fem dager og har andre risikofaktorer for hørselstap, bør følges opp med audiologiske undersøkelser Opplæring av ansatte som skal foreta hørselsscreeningen Statistikk viser at man finner hørselstap hos cirka 1,3 per 1000 nyfødte gjennom screening av hørsel. Det fødes cirka 60.000 barn i Norge hvert år, omtrent 60 barn blir født med et så stort hørselstap at de trenger oppfølging med høreapparat eller CI for å utvikle hørsel og talespråk. Det er viktig å oppdage et eventuelt hørselstap så tidlig som mulig, slik at man kan sette inn tiltak raskt. Hørselstesten skjer ved at det settes en propp i barnets øre, for så å sende små klikkelyder inn i det indre øret. FøRes i ReGisTeR – Jo tidligere et hørselstap avdekkes og behandles, desto større mulighet har barnet til å nå sitt maksimale potensial. Ubehandlet hørselstap kan få alvorlige konsekvenser for blant annet kommunikasjon, særlig artikulasjon, kognitiv funksjon, atferd, sosioemosjonell utvikling og læring. Perioden 0–3 år er avgjørende for barnets språkutvikling, sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør i spesialisthelsetjenestedivisjonen i Nye retningslinjer. Hørselsscreening av nyfødte barn skal nå utføres etter de samme retningslinjene over hele landet. >> du kan lese mer om de nye retningslinjene på https://helsedirektoratet.no/ retningslinjer/screening-av-horsel-hos- nyfodte/seksjon?tittel=metoder-for-a- gjennomfore-10188#alle-nyfødte-barn-i- norge-skal-tilbys-hørselsscreening >> informasjon om hørsel og barn finner du på hlFs nettsider https://www.hlf.no/horsel/ foreldre-og-barn. >> her kan du også laste ned informasjonspermen som møller kompetansesenter og st. Olavs hospital høresentralen har utarbeidet til foreldre om hørselstap hos småbarn i alderen null til tre år. PS Helsedirektoratet. Fagmiljøer i hørsels-Norge har tidligere etterlyst at det etableres et eget register for barn som ikke passerer hørselsscreeningen, for å sikre god oppfølging. I de nye retningslinjene heter det at alle nyfødte som ikke passerer hørselsscreeningen skal meldes til Medisinsk fødselsregister. Det er ansatte på barsel- og nyfødtintensiv avdeling som er ansvarlige for å rapportere videre. aUDiTiv NevROPaTi Nyfødte som har mer enn 48 timers opphold på nyfødtintensiv avdeling, bør utredes med automatisert hjernestammeaudiometri (AABR). Det anslås at omtrent ti prosent av barn med permanent hørselstap har auditiv nevropati (AN). Hoveddelen av barn med auditiv nevropati reagerer ofte på lyd, men er vanskelig å gi riktig diagnose uten bruk av automatisert hjernestammeaudiometri. Videre oppfølging av barn med auditiv nevropati vil skille seg fra oppfølging av barn med andre typer hørselstap. Det er derfor viktig at denne hørselsvansken avdekkes så tidlig som mulig, slik at individuell behandling kan iverksettes.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Din Hørsel - Din Hørsel Utgave 6 2016