Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 35

Hjem og Skole 1/2016 35 Skoletilbudet har som hovedmål at barna skal lære norsk. Det settes også inn morsmålslærer som skal ut- vikle barnets kompetanse i morsmå- let og gjøre det lettere å lære norsk. Voksne beboere i ordinære asyl- mottak får tilbud om norskopplæ- ring. Dette er viktig for å aktivisere beboerne, og for å forberede dem på et eventuelt opphold i Norge. I midlertidige mottak gis det vanlig- vis ikke organisert norskopplæring. Mange steder arrangeres det språk- kafeer eller andre møteplasser der beboerne kan lære om norsk språk og kultur i møte med norskspråklige frivillige. Å besøke et asylmottak Asylmottaket er ikke en institusjon. Beboerne kan komme og gå som de vil, og også ha besøk av hvem de vil. Mottakene kan likevel ha adgangs- kontroll av hensyn til sikkerhet. Det kan også være restriksjoner av hensyn til andre beboere på felles sovesaler, eller begrensninger med tanke på matservering. På mottak for enslige mindreårige gjelder egne regler. Rommet eller leiligheten på mot- taket er beboernes hjem så lenge de er asylsøkere. Ansatte på asylmottak viser respekt for dette, og det bør også frivillige og venner av beboerne gjøre. I Norge er det vanlig å besøke hverandre hjemme etter å ha blitt invitert, med mindre du kjenner vedkommende godt fra før. Barn som er nye i Norge Barnefamilier som søker asyl i Norge, får utdelt en startpakke med for- skjellige klær til barna. Barna skal derfor kunne være utendørs og leke uansett årstid. Det kan likevel være behov for klær i andre størrelser, fle- re plagg med tanke på klesvask, eller klær som passer bedre til aktiviteten. Noen trenger kanskje skolesekk, pennal eller andre skolesaker. Barn med annen kulturbakgrunn vil også sette pris på tilbud om lån eller arv av skøyter, ski, akebrett og annet ak- tivitetsutstyr. Dette kan organiseres gjennom mottaket eller via skolen. Hvordan kan du bidra? Asylmottak organiserer ofte aktivite- ter med frivillige, eller samarbeider med organisasjoner som gjør dette. Beboerne ønsker og trenger å møte helt vanlige nordmenn og gjøre helt vanlige ting. Det kan være turgrup- per, språkkafé, leksehjelp, norskkurs, idrett eller hobby-/formingsaktiviteter. Hvis du vil bidra, kan du ta kon- takt med for eksempel Røde Kors, Redd Barna eller andre humanitære organisasjoner. Disse arrangerer jevnlig informasjonsmøter, eller har et opplæringsprogram for nye frivil- lige. Hvis du ikke vet hvem du kan kontakte, kan du ringe asylmottaket og spørre hvem de samarbeider med. Organisasjonene ønsker en viss bin- dingstid eller forpliktelse til oppmøte for å kunne tilby faste aktiviteter med kjente ansikter. Ved aktiviteter der frivillige kom- mer i kontakt med barn, kreves det alltid politiattest. For å søke om denne attesten trenger du en bekref- telse. Denne skrives ut av asylmot- taket eller organisasjonen. For tiden er det seks til syv ukers ventetid på politiattest. Tips til barneaktiviteter Noen flyktninger behersker engelsk, også enkelte barn. Dette kan være en god hjelp i starten, men husk at også disse trenger å lære seg norsk. Bruk gjerne engelsk for å forklare ord og setninger på norsk. Selv om du og asylsøkeren ikke snakker samme språk, kan begge for- stå tegning. Tegn og skriv på et ark eller ei tavle, og la barnet tegne og skrive selv – gjerne med oversettelse til sitt morsmål. Klesplagg, skrivesa- ker, frukt, kjøretøy, leker og dyr kan lett tegnes. Fargeleggingsbøker er lurt. Ta kopi hvis du vil hjelpe flere samtidig. Skriv norske ord på tegningen, og gjerne navn på farger og tall. Hvis barnet ditt har en klassekame- rat som har flerspråklig bakgrunn, vil nok dette barnet sette stor pris på å få gjøre lekser hjemme hos dere. Sanger, formings- aktiviteter og spill Sanger er en fin måte å lære seg mange ord på en gang. Sanger som inneholder vanlige formuleringer er lurt, for eksempel God morgen alle sammen, Hvilken dag er det i dag og Hei hei hei, jeg heter…. Bruk gjerne også sanger som er konkrete eller har bevegelse, som Hode, skulder, kne og tå og Hjulene på bussen. Noen fellesaktiviteter krever ikke språk for å kunne gjennomføres. Tegning, maling og plastelina skjøn- ner barna uten videre. Dette gir en god innfallsport til språktrening. Ballspill og gruppeleker som Bjørnen sover pleier å gå bra. Brettspill som ikke krever språk- kompetanse er også et godt sted å starte. Det gjelder internasjonale spill som sjakk og backgammon, eller memory/lottospill. Sistnevnte spill er også en fin måte å trene på nor- ske ord på. I memory kan du skrive navn på baksiden av halvparten av kortene, slik at spilleren først snur et bilde og deretter må lete etter det riktige ordet. Faktaopplysningene i denne artikkelen er hentet fra Utlen- dingsdirektoratets nettsted. Tips og anbefalinger står for artikkelforfatterens regning. Artikkelforfatteren jobber som barnefaglig ansvarlig på et asylmottak som drives av Norsk Folkehjelp. Uttalelser i artikkelen representerer forfatterens syn, ikke organi- sasjonens.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!