Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 33 of 35

34 1/2016 Hjem og Skole En asylsøker er en person som kommer til et annet land og søker om beskyttelse. I Norge gis asylsøkere tilbud om plass på et asylmottak. Tilbudet er frivillig, så en asylsøker kan velge å bo et annet sted mens søknaden behandles. Det går gjerne mellom ett og to år før asylsøkeren får svar på sin søknad. Sentralt i søknadsprosessen står asylintervjuet, der søkeren får legge frem sin sak og forklare sitt beskyt- telsesbehov. I tillegg til asylsøkere kommer det også andre grupper til Norge. Over- føringsflyktninger, som tidligere ble kalt kvoteflyktninger, er personer som har fått flyktningestatus av FN og trenger overføring til et trygt land. Ulike typer mottak I ordinære asylmottak bor beboerne sammen med familien sin eller i små grupper. Boenhetene har eget kjøk- ken og bad, og beboerne har ansvar for matlaging og renhold. På grunn av økningen i antall asylsø- kere i 2015, ble det opprettet en del midlertidige mottak. Disse har ikke krav om at beboerne skal lage mat selv, siden disse ikke har kjøkken i hver boenhet. Beboerne kan bo på alt fra tomannsrom til sovesaler på midlertidige mottak. Skoletilbud Barn som er i grunnskolealder (fra det året barnet fyller seks år til det året barnet fyller 16 år), har rett på skolegang i Norge når de har vært her i tre måneder, eller det er sann- synlig at de vil være her i tre måne- der. Dette gjelder også asylsøkere, både i ordinære og midlertidige mottak. Å være barn og asylsøker I fjor opplevde vi en økning i antall personer som søkte om asyl i Norge. Ved utgangen av 2015 bodde det om lag 30.000 personer på asylmottak, mange av dem er barn. Hvordan har de det der, og hva kan lokalsamfunnet gjøre for å hjelpe dem? Tekst: JONNY BECHER ERIKSEN, lærer og småbarnsfar Foto: Scandinavian Stockphoto

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!