Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 35

32 1/2016 Hjem og Skole I kronikken Ingen hjelp uten diagnose peker psykologspesialist og leder av Pedagogisk- psykologisk tjeneste for Ytre Nordmøre, Tor- mod Sandvik, på hvor viktig det er med tidlig håndtering av psykiske plager. Kronikken er gjengitt på NRKs nettsider. Sandvik skriver: «Barnehage og skole er gode arenaer hvor barn og ungdom kan lære å håndtere psykiske plager tidlig. Det overser staten fullstendig.» I denne påstanden viser Sandvik til statens ansvar, som han mener de fraskriver seg fullstendig ved å lage motstridende ordninger som ikke fungerer slik de bør. Sandvik skriver at «de fleste barn og unge har i sin barnehage- og skolehverdag psykiske plager av ulik grad og varighet. Det er en illusjon å tro at barn og unge skal ha en oppvekst uten fysisk og psykisk ube- hag. For å hindre at psykiske plager ikke utvikler seg til alvorlige lidelser og tilhørende diagnoser, er det viktig å forebygge. Diagnoser i seg selv har aldri løst et problem for barnet, det er det trygge voksne som gjør. Barnehage og skole er gode arenaer hvor barn og ungdom lærer å takle utfordringer de vil møte senere i livet.» Få psykologer i PP-tjenesten Han viser til at Pedagogisk-psykologisk tjeneste mangler psykologer, spesielt i distriktene. Psykologene søker til byene der de kan være en del av et større faglig fellesskap, mens ubesatte psykologstillinger i distriktet gjerne blir besatt av pedagoger. Staten har etablert en sjenerøs støtteordning til opprettelsen av kommunepsykologstillinger. Men Helsedirektoratet skriver at dette ikke omfatter kommunens PP-tjeneste. Vi får stadig flere psykolo- ger i landet, og interessen for å arbeide i PP-tjenesten øker. Kommunene burde få bruke denne støtten til å ansette psykologer i PP-tjenesten, men Helsedeparte- mentet har avvist dette forslaget.» Hjelpen bør komme tidlig Kronikkforfatteren har jobbet nærmere 25 år innen- for psykisk helsevern, og årene har gitt ham visshet om hvor stor betydning erfaringer fra skolehverda- gen har i en persons liv. «For noen har skolen vært til mer skade enn gagn hva angår mestringsevne og selvfølelse.» Hjelpen bør komme tidlig, men for mange foreldre og ungdommer er det vanskelig å oppsøke psykiatrien for hjelp. Mens alle kommuner har en PP-tjeneste som de kan kontakte direkte uten henvisning fra lege, er henvisning til BUP mer kom- plisert. Det må skje via lege, barnevern eller psyko- log, og tilstanden må være av en viss alvorlighet. Sandvik skriver at selv om barn sliter psykisk, trenger man ikke tenke sykdom og diagnoser. Han berømmer trygge og omsorgsfulle voksne som barna møter daglig i skole og barnehage: «De møter barna Må man ha diagnose for å få hjelp? Faksimilie fra nrk.no

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!