Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 35

Hjem og Skole 1/2016 21 har vurdert slik den har gjort (de faktiske forhol- dene). Før vedtaket treffes Før enkeltvedtak treffes, skal skolen sørge for at sa- ken er så godt opplyst som mulig. Utredningen skal være nøytral og omfatte de faktiske forhold, vurde- ringer og rettslige forhold i saken. Foreldrene/eleven har som hovedregel rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter. På anmodning fra foreldrene/ eleven skal skolen gi papir- kopi eller elektronisk kopi av dokumentene. Om vedtaket Enkeltvedtak skal som hovedregel være skriftlig. I begrunnelsen for vedta- ket skal skolen vise til de reg-lene vedtaket bygger på. Hvis det er nødvendig for å sette foreldrene/ eleven i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnel- sen også gjengi innholdet av reg-lene, eller den problemstillingen vedta- ket bygger på. Skolen skal også nevne de hovedhen- syn som har vært avgjø- rende i de vurderinger som skolen har gjort i vedtaket. I brevet om enkeltvedtaket skal det gis opplysninger om klageadgang, klage- frist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter. Skolen skal sørge for at foreldrene/eleven får brev om vedtaket så snart som mulig. Dersom eleven er over 15 år, skal skolen også sende brev til eleven. Klagerett og saks- gang ved klage Skolen skal, sammen med enkeltvedtaket, skrive at foreldrene/eleven kan klage på vedtaket, og hvordan de gjør det. Klagefristen er tre uker og klagen skal sendes til skolen. Det skal også gis informasjon om at den som klager, har lov til å se dokumentene i saken. Klagen må nevne vedtaket som det klages over, og omtale den endringen som ønskes i det vedtaket som det klages over. Klagen bør også omtale begrun- nelsene for klagen. Skolen kan oppheve eller endre vedtaket dersom skolen finner klagen begrunnet. Dersom skolen ikke opphever eller endrer sitt vedtak, skal skolen sende sakens dokumenter til klageinstansen (vanlig- vis Fylkesmannen) så snart saken er tilrettelagt, med kopi til eleven/foreldrene. Dersom klageinstansen mener at vilkårene for å behandle klagen ikke fore- ligger, skal klageinstansen avvise saken. Tas klagen til behandling, kan klagein- stansen prøve alle sider av saken, og herunder også ta hensyn til nye forhold og opplysninger. Klage- instansen skal vurdere de synspunkter som forel- drene/eleven kommer med, men kan også ta opp forhold som ikke er tatt opp av foreldrene/ eleven. Vedtaket kan som hovedregel ikke endres til skade for den som klager. Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken, eller oppheve vedtaket som skolen har fattet og sende saken tilbake til skolen til ny behandling. Klageinstansens vedtak i en klagesak kan ikke påklages videre. Enkeltvedtak Saksbehandlingsregler ved elevsaker i skolen Redaktør: Øystein Stette (red) Mange i skolen er usikre på når et vedtak etter opplæringslo- ven skal behandles etter reglene for enkeltvedtak. Vi har laget en oversikt over totalt 96 vedtak i opplæringsloven og forskrif- ten som skolen skal behandle etter reglene for enkeltvedtak. Heftet er aktuelt for rektor og skoleledere i grunnskolen, saks- behandlere i skoleadministrasjonen i kommuner og fylker. FAU og foreldre vil også kunne ha nytte av heftet. Pris kr 158,– 2 3 4

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!