Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 35

20 1/2016 Hjem og Skole En viktig forutsetning for elever og foreldres rettssikkerhet, er at skolen har god kunnskap om, og gode prosedyrer for enkeltvedtak etter reglene i forvaltningsloven. De detal- jerte og strenge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak, inklusiv klagerett, er begrunnet med at et enkeltvedtak er viktig for å sikre elevenes og foreldrenes rettigheter. Både statlig tilsyn, Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen har påpekt at skolene i altfor stor grad bryter saksbehandlings- regler ved enkeltvedtak. Feil i saksbe- handlingen og brudd på bestemmelsene i forvaltningsloven kan blant annet med- føre at et enkeltvedtak må anses ugyldig. Når skolen gjør et enkeltvedtak, er skolen i tillegg pålagt ved lov å sørge for at elevens beste er et grunnleggende hensyn (barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1), og sørge for at elevens rett til å bli hørt, blir ivaretatt (barnekonvensjonen artikkel 12). Enkeltvedtak i skolen gjelder mange for- hold etter opplæringsloven med forskrift, som for eksempel – vedtak om spesialundervisning – vedtak om skoleplassering – vedtak om tiltak for å gi eleven et godt psykososialt miljø – vedtak om fritak fra eksamen – vedtak om fritak fra opplæring i skrift- lig sidemål – vedtak om bortvisning fra en til tre dager, vedtak om opplæring i og på tegnspråk – vedtak om reisefølge og tilsyn for elever ved skoleskyss og vedtak om å flytte en elev til en annen skole enn nærskolen Her nevnes kort de ulike trinnene ved et enkeltvedtak: Forhåndsvarsling før vedtak Foreldrene og elever over 15 år som ikke allerede har uttalt seg i saken, skal varsles skriftlig av skolen før vedtak treffes, og de skal få anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Varselet skal gis så tidlig som mulig. For at foreldrene og eleven skal kunne ivareta sine interesser og få et grunnlag og mulighet til å uttale seg, må skolen opplyse om hva saken gjelder og opplyse om det retts- lige og faktiske grunnlaget for det varslede vedtaket. Det betyr at skolen må vise til de aktuelle bestemmelsene i opplæringslo- ven, og hva som gjør at skolen – viktigere enn du tror! Et enkeltvedtak i skolen er en avgjørelse som skolen gjør, og som gjelder rettigheter eller plikter for én eller flere bestemte elever. Tekst: ØYSTEIN STETTE ENKELTVEDTAK 1

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!