Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 18 of 35

Hjem og Skole 1/2016 19 Lærdom: Hva kan vi lære av mobbedommer? Seniorråd- giver Kjersti Botnan Larsen trakk fram mange viktige poeng. Foto: Privat Konsekvenser Videre trekker Kjersti Botnan Larsen fram noen konsekvenser dommene må føre til: • Alle må ha god kjennskap til opplærings- lovens paragraf 9a og Barnehageloven. • Alle ansatte må vite hva de skal gjøre når en elev blir krenket eller mobbet. • Rutiner må være godt implementert. • En sak er ikke løst før man er i mål – før eleven har fått et godt psykososialt miljø. • Elevens subjektive opplevelse må bli hørt. • Man må ha et ekstra blikk for de sårbare barna, de kan være ekstra risikoutsatt. • God kompetanse både på regelverket og det faglige er viktig. • Skolen må jobbe systematisk og kontinuerlig med skolemiljøet. • Skoleleder har et særskilt ansvar. Viktige punkter Kjersti Botnan Larsen og hennes kolleger har satt opp seks viktige punkter basert på sakene og dommene, som de mener vi må ta med oss videre: • Elevens opplevelse skal tas på alvor. • Skolen skal sette inn tiltak helt til eleven har det bra. • Tiltakene skal ikke gjelde bare den som blir mobbet, men også de som mobber. • Det finnes mye tilgjengelig kunnskap om mobbing. • Sårbare elever krever spesiell oppmerksomhet. • Ansvaret kan ikke legges på en enkelt lærer. Det må gjøres en samlet vurdering. Lærdom Noe av lærdommen å ta fra denne dommen og de andre, er at i stedet for å unnskylde eller prøve å forklare seg med «at det er sårbart barn», må skolen ta ansvar for barnet som det er og sørge for at også et barn med særskilte omsorgs- og beskyttelsesbe- hov blir ivaretatt og får den hjelpen det trenger og har krav på. Noe annet som ble gjort i Kristi- ansand, var at de prøvde å skyve ansvaret ned på klassenivå. Senior- rådgiveren i Utdanningsdirektoratet påpekte at det ikke er et mål i seg selv å løse mobbingen der. Kan en sak løses på det nederste planet er det fint, men det vil variere. Det viktigste er at saken løses på det rette planet, om det er i klassen eller på skole/ledernivå. Å la være å bagatellisere, er en annen lærdom fra blant annet «Mal- vik- og Søgne-dommene». Dette er noe både elevene selv og foreldrene ofte forteller at de opplever. De tar mobbingen opp med skolen gang på gang, men får kanskje til svar at dette bare er en «jentegreie» eller «guttegreie». Fortvilelsen øker og hjem–skole-arbeidet blir vanskelig.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!