Hjem og Skole nr. 1/16

Les gratis digital utgave!

Hjem og skole presenterer aktuelt skolestoff for foreldre og lærere, og dekker grunnskolen fra 1. - 10. trinn.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/661279

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 35

16 1/2016 Hjem og Skole «Blinde flekker» Gode strategier og utfordringer Selv på skoler der det gjø- res mye for å forhindre mob- bing, vil det som regel finnes noen såkalte «blinde flek- ker» og «harde nøtter». De blinde flekkene er mobbing det er vanskelig å oppdage. De «harde nøttene» vet man om, men man vet ikke helt hva man skal gjøre. Tekst: ANETTE HAUGEN, frilansjournalist Gode strategier og utfordringer i antimobbearbeidet var tema på et frokostmøte i regi av Utdanningsdirektoratet i begynnelsen av februar. Her la blant annet forskerne Ingunn Marie Eriksen og Selma Therese Lyng fram resultater fra en ny studie. De har sett på hvordan noen skoler har jobbet med å skape et godt psyko- sosialt miljø for elevene. Totalt har 20 barne- og ungdomsskoler deltatt i studien deres. Skolene som var utvalgt, hadde fått til gode resultater gjennom en snuoperasjon, basert på hardt, strategisk arbeid. De fleste av disse skolene har gått fra å ha store problemer med mobbing til å bli skoler der barna trives. Både ledelse og lærere ved alle skolene er blitt intervjuet. I tillegg har forskerne gjort feltarbeid ved fire av dem, der de også har intervjuet elever i sjette klasse. Tydelig klasseledelse Selv om de involverte skolene har jobbet ganske ulikt for å skape et godt psykososialt miljø for elevene, fant forskerne likevel tre hovedstrategier som gikk igjen. Det var det de kaller atferdsregule- ring, relasjonsarbeid og fellesskapsbygging. For å få endret og regulert atferden, er tydelig klasseledelse vik- tig. Suksessfaktoren ser ut til å ligge i en tydelig, men omsorgsfull lærer, som har klare regler. En slik lærer oppdager raskere kren- kelser og mobbing, og er også prissatt av elevene selv. Styrking av inspeksjon i frikvarterene var en annen viktig faktor. Når det gjelder arbeidet med å skape gode relasjoner, er det viktig å være tett på. Det legges ofte mye vekt på hjem–skole-samarbeidet, og det er naturligvis veldig viktig. Det er faktisk noe som er enda viktigere, nemlig relasjonen mellom lærer og elev. Har en lærer en god relasjon til elevene, får læreren vite mye mer og kan ta tak i krenkingen og mobbin- gen tidligere. For at lærerne skal få en god rela- sjon til elevene, er det nødvendig med nok tid og ressurser. Noen av skolene i studiet hadde prioritert dette ved for eksempel å ansette en miljøarbeider eller andre, til å bistå og avlaste lærerne. Klassemiljøet Å bygge fellesskap ved sosiale ak- tiviteter for å skape tilhørighet og inkludering for alle – også de såkalte «sårbare» elevene – var den tredje strategien forskerne fant var avgjø- rende for å skape et godt skolemiljø. Her fant de imidlertid en liten blind- sone som ikke diskuteres like mye, nemlig det «gode klassemiljøet». Djupedalsrapporten som kom i fjor, Faksimilie fra Aftenposten 7.2.2016

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Hjem og Skole nr. 1/16 - Les gratis digital utgave!