REDE

REDE 5-2015 Ipad OK

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/584616

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 51

REDE 3 4: NYE BOLIGER 10: SMN MEDLEMSKVELD MED FOTBALLKAMP 11: MEDLEMSKVELD MED ADVOKATGÅRDEN 12: KÅSERI 13: TEMA: "ROM FOR Å LAGRE" 21: FARGER 22: PROFIL 24: FORSIKRING 26: TIL MÅNETOPPEN 28: MAT 30: JUBILEUM 31: BOLIGPRISER 32: KULTUR 35: MEDLEMSTILBUD 08 28 NR. 5 OKTOBER 2015 FORSIDEFOTO: Trude Witzell OPPLAG: 50 000 UTGITT AV: TOBB, 7005 Trondheim ANSVARLIG REDAKTØR: Torkil R. Iversen Boligbyggelaget TOBB Krambugt. 1, P.b. 2424 Sluppen, 7005 Trondheim Tlf. 73 83 15 00 – faks 73 83 15 01 REDAKSJONSANSVARLIG: Ingrid Tidemann tlf. 73 83 16 62 - [email protected] MEDLEMSSERVICE: Solvor Sundet tlf. 73 83 15 00 - [email protected] MEDLEMSTILBUD/-ANNONSER: TOBB v/ Ingrid Tidemann [email protected] ANNONSEKOORDINATOR: Anders Alsethaug TILBAKEMELDINGER PÅ REDE: [email protected] REDAKSJONELL OG TEKNISK PRODUKSJON : Media Digital AS, Oslo tlf. 22 77 00 07 - faks 22 77 15 70 REDAKSJONSKOORDINATOR: Le LD Nguyen / Media Digital AS Tlf. 918 45 118 [email protected] TRYKKANSVARLIG: Polinor AD: Fernando del Valle Bravo TEKST / FOTO: Verena Døsvik, Kenneth Bøhler, Anne Guri Selnæs, Trude Witzell, Tormod Løkling 20 Som medlemsorganisasjon er TOBB opptatt av omdømme og hvilken oppfatning medlemmene har av oss. Med jevne mellom- rom gjennomfører vi ulike former for undersøkelser blant våre ulike interessenter. Dette er alt fra boligkunder, medlemmer, sam- arbeidspartnere, næringsliv, m.m. Vi har nylig gjennomført en omdømmeundersøkelse blant et tilfeldig utvalg av medlemmer. Et eksternt firma med lang erfa- ring og kompetanse fra lignende undersøkelser har bistått oss. Resultatet er oppløftende for oss som hver dag jobber for å styrke omdømmet til TOBB. En overord- net tabloid oppsummering er at våre medlemmer er ganske sam- stemte om at TOBB gir mulighe- ter. Dette underbygger de ved å påpeke at medlemskapet i TOBB gir en mulighet til å skaffe seg en attraktiv bolig, samtidig som man får tilgang til gode avtaler og kjøp og er sikret en trygg bolighandel. I tillegg assosieres TOBB med gode fellesskap og bomiljø. I slike undersøkelser blir respon- dentene spurt om hvilke asso- siasjoner de har om merkeva- ren TOBB. Tilbakemeldingen på dette, er at TOBB fremstår som en konsistent og sterk merke- vare, kjennetegnet med mange sterke og attraktive assosia- sjoner. Firmaet fant få nega- tive assosiasjoner til TOBB blant medlemmene. Ikke overrasket assosieres TOBB også med trygghet. TOBB frem- står som stødig og solid, en påli- telig organisasjon du kan stole på. Dette er viktige tilbakemel- dinger fra våre medlemmer, som vi skal ta med oss i det videre utviklingsarbeidet av TOBB. Våre verdier er trygg, solid og offensiv, og det er alltid tilfredsstillende å få respons på at vi oppfattes slik vi ønsker. Dette gir oss et godt utgangs- punkt i å utvikle TOBB fremover. Torkil Iversen, Viseadm. direktør. TOBB gir muligheter! 19-31-02 :: LEDER 22 26 30 14 17 33

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of REDE - REDE 5-2015 Ipad OK