Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 41 of 43

42 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO KORTNYTT (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Foto: Werner Juvik) Regjeringen innfører nå krav om at alle statlige virksomheter skal ta inn lærlinger. I følge Kommunaldepartementet vil dette bety 380 nye lærlinger i år, skriver Klassekampen. Kravet er et resultat av en samlet strategi mellom Kunnskapsdepartementet og Kommunalde- partementet. Statlige virksomheter fra Nav til Forsvaret pålegges fra i vår å ta inn minst én lærling. Ministrene kan ikke garantere at alle virksomhetene vil klare kravet i år, Rekordmange fikk norsk statsborgerskap i 2014, i alt 15 300. Det er det høyeste antallet noen gang og 2100 flere enn i 2013. Tidligere irakiske, afghanske og Aktivitetskrav til enslige foreldre med stønad Regjeringen vil stramme inn vilkårene for å få overgangsstø- nad, utdanningsstønad og stønad til barnetilsyn. Høringsforslaget foreslår blant annet å redusere perioden stønaden kan tas med til utlandet fra seks måneder til seks uker. Videre ønsker de å innføre sanksjoner slik at stønaden blir stanset i en måned dersom aktivi- tetsplikten blir brutt. Regjeringen foreslår også å endre aldersgren- sen på barna – i dag kan man få overgangsstønad fram til barnet er åtte år, det foreslås endret til seks år, da barnet begynner på skolen. Man ønsker også å innføre krav om at den utdanningen man får støtte til må godkjennes som nødvendig for å få den aktuelle brukeren i arbeid. Menn lever lenger Helseforskjellene er fortsatt store i Norge. Men kjønnsforskjel- lene er mindre enn på 50 år. I flere av årene etter 2000 har leveårene steget mer for menn enn for kvinner, skriver Aftenposten. – De nye tallene viser at kjønnsforskjellene ikke har vært mindre siden 1950-tallet. Årsaken er trolig mer lik yrkesaktivitet og livsstil, særlig når det gjelder røykevaner, sier Bjørn Heine Strand, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Forskjellen i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede personer økte i perioden 1960-2009. Men det store sosiale spriket er nå i ferd med å jevne seg ut, ifølge Heine Strand. Høyt utdannede menn lever syv år lenger enn dem med bare grunnskole. For kvinner er forskjellen fem år. Krav om at staten tar inn lærlinger men mener de vil ha på plass mel- lom 350 og 400 nye læreplasser i løpet av kort tid. Tidligere i år fikk kunnskaps- minister Torbjørn Røe Isaksen igjennom en lærlingeklausul, der alle bedrifter som tar anbud fra det offentlige er nødt til å bruke lærlinger på oppdrag av en viss størrelse. Det foreligger foreløpig ingen konkrete krav til kommu- nene om å ta inn lærlinger. Hvert år er det omtrent 6000 lærlinger som står uten læreplass. Rekordmange nye statsborgerskap somaliske statsborgere utgjorde de tre største gruppene som skiftet statsborgerskap. Rundt halvparten av dem var kvinner, kvinneandelen var spesielt stor blant tidligere statsborgere fra Filippinene og Thailand, hvor åtte av ti var kvinner. En tredel av de som fikk norsk statsborgerskap i fjor var under 18 år. Blant personer med tidligere somalisk statsbor- gerskap, utgjorde barna hele 46 prosent av den nye statsborgerne. Én av fire nye norske statsborgere var bosatt i Oslo.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015