Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 43

40 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no TRYGDERETT Anja kom til Norge fra Balkan i 2007. Hun søkte i januar 2013 om arbeidsavklarings- penger, men fikk avslag fordi Nav mente det ikke var godtgjort at hun hadde nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom. Diagnoser satt i etterkant av vedtaket Hun påklaget vedtaket. I etterkant av ved- taket fikk hun i april diagnosene depresjon og angstpreget dystymi. Hun ble i august samme år henvist til DPS for utredning for diagnosene depresjon, angstpreget dystymi og mulig globale lærevansker. I november uttalte psykologen at det var vanskelig å vurdere evnenivået hennes, men at hun hadde symptomer i tråd med PTSD-diagnose. Nytt krav Mens klagesaken var til behandling, satte hun fram nytt krav om arbeidsavklarings- penger i februar året etter. Hun fikk innvilget arbeidsavklaringspenger fra februar 2014. Nav mente fortsatt at hun ikke fylte vilkårene for arbeidsavklaringspenger før dette tidspunktet. De skrev til Trygderetten: «Vi kan heller ikke se at det på vedtaks- tidspunktet er dokumentert sykdom av en sånn art eller grad at den ankende parts arbeidsevne kan anses vesentlig nedsatt. «Henvist til behandling Trygderetten 1 la til grunn at Anja hadde fått en PTSD diagnose, og at hun hadde denne lidelsen da hun framsatte søknad om arbeidsavklaringspenger i januar 2013. Trygderetten påpekte også Nav var kom- met til denne konklusjonen i forbindelse med arbeidsevnevurderingen som var gjort i mars 2014 i forbindelse med at Anja hadde satt fram nytt krav om arbeidsavklaringspenger. Trygderetten kom videre til at sykdommen medførte at Anjas arbeidsevne var Ventetid for behandling kan gi grunnlag for ytelse fra Nav Anja søkte om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag. Nav mente det ikke var dokumentert at hun var arbeidsufør, men vurderte ikke betydningen av at hun var henvist til behandling. nedsatt med minst halvparten. Deretter vurderte trygderetten om hun fylte kravene til aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak på søknadstidspunktet, jf. folketrygdloven § 11-6. Trygderetten kom til at hun ikke fylte vilkårene om å være under behandling el- ler delta i arbeidsrettede tiltak på søknads- tidspunktet, men at hun fylte kravet om å være under ventetid for aktiv behandling jf. folketrygdloven § 11-3 annet ledd bokstavb fra det tidspunktet hun ble henvist til DPS, dvs. august 2013. Anja fikk dermed delvis medhold i sin anke. Min kommentar: Selv om Anja ikke fylte vilkårene på vedtakstidspunktet, så fylte hun vilkårene på et seinere tidspunkt i klagebehandlingen. Nav hadde en parallell sak med nytt krav om arbeidsavklaringspenger til behandling (Illustrasjon: Henry Bronken)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015