Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 22 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 23 – Av navs syv millioner møter i året er kun tre prosent med potensielle arbeidsgivere. Det er et alt for lavt tall. Hvis Nav skal klare å få flere ut i jobb må de ha kontakt med arbeidsgivere som kan stille med praksis- og lærlingeplasser, mener Ingrid. HUN HAR ET klart råd til den som skal bli ny Nav-direktør. – Les Vågeng-rapporten! les den grundig og ha fokus på arbeidsliv. Det er et hav av muligheter for Nav, men det krever veldig mye av lederne, både lokalt og sentralt. Vi så at det i spennet mellom den kommunale og statlige delen av Nav ligger mange ubrukte muligheter. Rapporten fikk navnet: «Et Nav av muligheter», sier Ihme, og legger til at Nav må bygge en bedre ledelseskultur. Den kan man ikke bestille, den må skapes. Stemmen er lav og mild, nesten litt forsiktig, men på samme tid veldig bestemt. Hun ser mulighe- ter der andre ser begrensninger, som da hun som trettiåring hoppet i fallskjerm. Hennes funksjonshemming er ingen hindring. INGRID ER DYPT engasjert i inkludering, ikke bare av funksjonshemmede, men også av innvandrere. – En annen viktig ting er at Nav Intro bur- de være på plass på alle Nav-kontorer. I dag er det kun fire byer som har det. Nav Intro skal hjelpe innvandrere inn i arbeidslivet og de bor i de fleste kommuner. Alt for mange inn- vandrere blir gående uten arbeid og det er alt for få som jobber med denne utfordringen i Nav. Det må utvikles bedre kompetanse for å få disse menneskene ut i arbeid, sier direktø- ren og vi aner en litt skarpere kant i stemmen. HUN KOM INN i Telenor Open Mind som deltager i 1996. I 1998 var Ingrid ferdig med programmet og endte opp som leder for det hele. I dag er programmet utvidet til også å gjelde folk med psykiske lidelser. – Sintef laget en evaluering i 2006 der de oppsummerte at 75 % av deltagere kom seg ut i arbeid og at samfunnet hadde spart 100 millioner kroner på ti år. Det er med andre ord lønnsomt for alle parter å satse på inkludering. For fem år siden startet vi også opp Telenor Integration. Det er et program for å få innvandrere med høy utdanning ut i arbeidslivet. Av 42 deltagere har 75 % fått seg relevant jobb. Det vil si et arbeid de har utdanning for. Et godt eksempel på ikke relevant arbeid erfarte Mina Khai- ralomoum som er fagansvarlig for Telenor Integration. Hun kommer fra Iran og har dobbelt mastergrad i økonomi, men jobbet som pleiemedhjelper på sykehjem. Det rare var at hun hadde deler av utdannelsen sin fra universitetet i Oslo, likevel fikk hun ikke relevant arbeid før hun kom inn i Telenor, forteller Ingrid nesten litt forbannet og legger til at det er jo helt sykt at Mina ikke fikk seg jobb bare fordi hun hadde innvan- drerbakgrunn. DIREKTØREN SKULLE GJERNE sett at flere gjør som hennes arbeidsgiver. – Det er forbausende få som banker på døren for å lære. Avinor har vært her og bedt om råd i forbindelse med at de utvikler en mangfoldstrategi, ellers er det ikke så mange. Men det holder ikke å bare hente inn gode råd. Inkludering er enkelt, men man må ville det. Det er hardt arbeid å drive inkludering. Toppledelsen må også se viktigheten og verdien av et slikt arbeid. De må innse at de får tilgang til ressurser som ellers kanskje ville vært ubrukt. Det gjelder både funksjonshemmede og inn- vandrere, forteller Ihme. TELENOR ER I dag verdens sjette største mobiloperatør og driver i 13 land. – Vi har lansert Telenor Open Mind i Sverige, Bulgaria, India og Pakistan. Statis- tisk er ca. 13 % av befolkningen i et land funksjonshemmet. I Pakistan er det mye tabu rundt dette og med 200 000 millioner innbyggere er det mange med funksjons- hemming. Da ønsker vi å gå foran som et godt eksempel. Vi har som mål at alle land vi er involvert i skal ha inne Telenor Open Mind innen fem år, sier hun og setter de rullende beina i gir. Det siste vi ser til den lille store damen er det skeive bakskiltet der det lyser Ingrid. Se også egen sak om Vågeng-utvalget på side 20-21. WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 23 TEKST: TORE KRISTENSEN n FOTO: WERNER JUVIK

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015