Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 4-2015 21 Nav Bamble er et av kontorene som del- tar i forsøket, og erfaringene er gode. – Vi har kommet mye tettere på både brukere og arbeidsgivere etter at vi ble med i prosjektet, sier prosjektleder Anita Kjærra Williams. – Gjennom tettere arbeidslivskontakt er det lettere å få til en riktig jobbmatch. Vi er blitt mye mer treffsikre, og vi ser at overgan- gen til jobb er blitt høyere. Brukerne er ute på tiltak i kortere tid enn før. Billigere og bedre Alle Nav-kontorene som er med i forsøks- prosjektet, rapporterer om tilsvarende positive effekter som Nav Bamble, ifølge Anita Kjærra Williams. Hun er ikke i tvil om at denne måten å jobbe på både er økonomisk gunstig og gir bedre tjenester til brukerne. – Det blir billigere og bedre når vi gjør jobben selv enn om vi kjøper tjenester av andre, sier prosjektlederen. Hun understre- ker samtidig at det fortsatt er plass til attfø- ringsbedrifter og andre eksterne aktører. Feil medisin På arbeidsgiverhold har forslaget fra Vågeng-utvalget fått en langt kjøligere mot- takelse enn hos Nav Bamble. «Rett diagnose, feil medisin» er dommen både fra Nærings- livets Hoved- organisasjon (NHO) og fra Hovedorgani- sasjonen Virke. – Vi er grunn- leggende skeptiske til at Nav vil kunne ha den ka- pasiteten og kompetansen som skal til for å kunne ta over Kjerneoppgaver for Nav – Det vil naturligvis følge penger med. For- slaget innebærer at tiltaksmidler flyttes inn i Nav, påpeker forsker Simen Markussen, som var medlem av Vågeng-utvalget. Markussen er uenig i kritikken fra NHO og Virke om at utvalget har foreskrevet feil medisin. – Diagnosen er at Nav har for lite kon- takt med arbeidsgivere, og det må vi gjøre noe med. Kontakt med arbeidslivet for å få folk ut i jobb er en kjerneoppgave for Nav, og det er veldig få virksomheter som out- sourcer sine kjerneoppgaver. Ved å ha mer direkte kontakt med næringslivet, vil Nav opparbeide seg mer kompetanse. Ingen revolusjon Utvalgets forslag må også ses i lys av end- ringer i måten formidling til arbeid foregår på, understreker Markussen. – Forslaget henger sammen med at det har vært en dreining fra at tiltak foregår i skjermede virksomheter til at de foregår i ordinært arbeidsliv. Da kan det være en omvei å gå via en tiltaksarrangør. Selv om utvalgets forslag blir satt ut i livet, vil det fortsatt være plass til eksterne aktører med spesialkompetanse, forsikrer Simen Mar- kussen. – Vår for- slag innebæ- rer ikke noen revolusjon, vi foreslår bare en liten dreining. Det er ikke snakk om å legge noe i grus. Mange til- taksarrangø- rer har viktig kompetanse som skal ved- likeholdes og brukes. arbeidet som tiltaksarrangører gjør i dag, sier leder for arbeidslivspolitikk i Virke, Inger Lise Blyverket. – Vi er opptatt av at Nav har god kontakt med arbeidsgivere, men det betyr ikke at Nav behøver å gjøre formidlingen selv. Vi kan ikke se noen grunn til at Nav skal over- ta oppgaver som andre kan gjøre bedre, tilføyer hun. Spesialisert kompetanse Mange tiltaksarrangører har opparbeidet seg spisskompetanse, for eksempel på for- midling av personer med psykisk sykdom, påpeker Inger Lise Blyverket. Hun frykter at denne kompetansen skal gå tapt dersom Vågeng-utvalgets forslag blir realisert. – Vi tror ikke Nav er i stand til å tilegne seg den kompetansen de private tiltaksar- rangørene har, sier hun. Blyverket mener Nav har mer enn nok med å håndte- re oppgavene organisasjo- nen allerede har. – Når vi ser hvilke utfor- dringer de sliter med i dag, framstår det å overføre flere oppgaver til Nav som et relativt risika- belt prosjekt. KJERNEOPPGAVE: – Kontakt med arbeidslivet for å få folk ut i jobb er en kjerneoppgave for Nav, og det er veldig få virk- somheter som outsourcer sine kjerneoppgaver, sier forsker Simen Markussen. TETTERE KONTAKT: – Gjennom tettere arbeidslivskontakt er det lettere å få til en riktig jobbmatch, sier prosjektleder Anita Kjærra Williams i Nav Bamble. RISIKABELT: – Når vi ser hvilke utfordringer de sliter med i dag, fram- står det å overføre flere oppgaver til Nav som et relativt risikabelt pro- sjekt, mener Inger Lise Blyverket i Virke. (Foto: Øivind Fjeldstad) (Foto: Virke) (Foto: Siv Nærø) «Vårt forslag innebærer ikke noen revolusjon.» SIMEN MARKUSSEN, MEDLEM AV VÅGENG-UTVALGET

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015