Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 15 of 43

16 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO Knut Røed økonom, forsker, Frischsenteret, UiO Ada Ingrid Engebrigtsen sosialantropolog, forsker, NOVA Solveig Osborg Ose arbeidsmarkedsøkonom, SINTEF, avd. Helse VELFERDKOMMENTAREN Kåre Hagen Direktør ved forskningsinstituttet NOVA Sykmeldte har aktivitetsplikt og skal være i arbeidsrelatert aktivitet i sykmeldingspe- rioden med mindre det er tungtveiende medisinske forhold som hindrer dette ( Jfr. Folketrygdlovens § 4-2). NAV vil prioritere strengere håndheving av dette aktivitets- kravet. Det kan være mange som vil ha større utbytte av å være i arbeid og akti- vitet enn å være sykmeldt, og at NAV skal komme tidligere inn i sykefra- værstilfellene er i tråd med anbe- falingene flere har gitt. Når NAV skal legge om praksi- sen, er det sjel- den det finnes en godt utprøvd metode som alle NAV-kontor lett kan implemen- tere. Slik er det nå også, og det er derfor spesielt viktig at NAV forstår hva som genererer sykefravær for å unngå å trå feil. Når kan NAV bety noe fra eller til? Når sykmeldingen skyldes et definert helseproblem, kommer de aller fleste tilbake i arbeid når helsen tillater det. Her kan det ikke forventes at NAV betyr så mye fra eller til. Dette ordnes av legen, den ansatte og av arbeidsgiveren. De tilfellene en kan forvente at NAV har betydning for utfallet, er når det er noe annet enn sykdom som ligger bak sykmeldingen. Men det er også her det blir vanskelig. Årsakene til sykefravær er ofte utydelige på overflaten, men i bunn kan det ligge mange forhold som indirekte påvirker helsen og arbeidsevnen: a. Arbeidstakeren har et dårlig forhold til sin leder b. Arbeidstakeren har et godt forhold til sin leder, men et dårlig forhold til sine arbeidsoppgaver og jobbinnhold c. Arbeidstakeren ønsker å skifte jobb, men finner ikke annen jobb d. Arbeidsgiveren ønsker ikke å beholde den ansatte fordi han/hun ikke gjør en særlig god jobb e. Arbeidsgiveren ønsker å beholde den ansatte, men stadige sykefravær tyder på at den ansatte ikke har helse til å stå i jobben f. Arbeidstakeren har så stor belastning på hjemmebane, at vedkommende ikke har kapasitet til å gå på jobb. Når NAV nå skal gå inn og påvirke sykefra- været gjennom å pushe den sykmeldte til aktivitet, må de ha gjort seg grundige tan- ker om hva de gjør når de kommer inn i de ulike situasjonene a)-f ). Om ikke, blir det vanskelig å være de NAV-ansatte som skal gå inn i dette. Arbeidsgiver eller den sykmeldte I noen deler av landet har de valgt å ha stren- gere fokus på aktivitetsplikten gjennom økt kontakt med den sykmeldte. Andre steder har NAV valgt en modell der de heller tar kontakt med arbeidsgiver for å høre om det er noe NAV kan bistå med for å få den syk- meldte tilbake. Begge deler kan være en riktig strategi, men det er større risiko for å trå feil når det er arbeidsgiver som kontaktes. Vi kan stille spørsmålet: «Dersom du var sykmeldt, ville du ha synes det var greit at NAV tok kontakt med arbeidsgiveren din uten å inkludere deg?» Svaret på dette vil variere etter hvilket forhold du har til din arbeidsgiver. Dersom du har et trygt og åpent forhold til sjefen, er det sannsynlig at NAV sin kontakt ikke har så mye å si for deg. Men NAV har hel- ler kanskje ikke mye å si for utfallet, fordi denne arbeidsgiveren trolig har tilrettelagt på en god måte uavhengig av NAV sin inn- blanding. «Med økt kon- troll av akti- vitetsplikten for sykmeldte, skal NAV nå gå inn i potensielt vanskelige og tilspissede situasjoner.» Strengere oppfølging av aktivitetskrav fordrer varsomhet NAV forsterker nå aktivitetskontrollen ved 8-ukers sykmelding for å redusere unødvendig sykefravær. Det er bra, men NAV må være godt forberedt på de ulike situasjonene som vil oppstå. Om ikke, kan det gå galt.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015