Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 13 of 43

14 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT Seks av ti innvandrere har opplevd å bli diskriminert det siste året. Det viser en stor spørreundersøkelse Integrerings- og mang- foldsdirektoratet (IMDi) har gjort. Undersøkelsen omfatter innvandrere og norskfødte barn av innvandrere fra føl- gende ti land: Bosnia-Hercegovina, Chile, Danmark, Irak, Pakistan, Polen, Somalia, Sri Lanka, Sverige og Thailand. Diskriminering i arbeidslivet er særlig utbredt, ifølge undersøkelsen. Blant inn- vandrerne fra land utenfor Skandinavia har én av fire opplevd å bli diskriminert på arbeidsplassen det siste året. Like mange har opplevd diskriminering når de har søkt på ny jobb. Innvandrere fra Polen skiller seg ut ved at de i større grad enn andre har gjentatte erfaringer med diskriminering på arbeids- 6 av 10 innvandrere har opplevd diskriminering Innvandrere opplever ofte å bli diskriminert, spesielt i arbeidslivet, viser ny undersøkelse. Det er behov for en storstilt satsing mot diskriminering, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. TEKST: ØIVIND FJELDSTAD n ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK plassen. Somaliere har på sin side oftere enn andre opplevd å bli nektet adgang på utesteder. Bekymringsfullt – Når jeg ser de høye tallene for diskriminering, blir jeg veldig bekymret. Undersøkelsen viser at dette også ram- mer innvandrere som har bodd lenge i Norge, sa likestil- lings- og diskri- mineringsombud Sunniva Ørstavik da IMDi-undersøkel- sen ble lansert. – En alvorlig konsekvens av diskrimineringen er at innvandrere ikke opplever seg som likeverdige deltakere i det norske sam- funnet, sa hun. Ørstavik mener funnene i IMDi-under- søkelsen bør anspore norske politikere til handling. – Nå må vi ha en storstilt satsing mot diskriminering. Veien til integrering handler kanskje først og fremst om en kamp mot diskriminering. Sterk tilhørighet til Norge Selv om mange innvandrere har erfart å bli diskriminert, viser undersøkelsen fra IMDi at opplevelsen av tilhørighet til Norge er sterk. I alle gruppene føler et flertall sterkere tilhørighet til Norge enn til landet de kommer fra. Blant barn av innvandrere føler ni av ti sterk tilhørighet til Norge, mens bare to av ti føler sterk tilhørighet til foreldrenes opprin- nelsesland. I alle innvandrergruppene er det massiv oppslutning om verdier som demokrati, ytringsfrihet, likestilling og barns rettighe- ter. Innvandrere er også sterke tilhengere av økonomisk og sosial likhet. Dette er en verdi innvandrere setter høyere enn resten av befolkningen. GJENTATTE ERFARINGER: Mange innvandrere fra Polen har gjentatte ganger opplevd diskri- minering i arbeidslivet, viser IMDis spørreun- dersøkelse. «Nå må vi ha en storstilt satsing mot dis- kriminering.» LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGS- OMBUD SUNNIVA ØRSTAVIK (Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015