Velferd

Velferd Utgave 4 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/524874

Contents of this Issue

Navigation

Page 11 of 43

12 NR 4-2015 | WWW.VELFERD.NO AKTUELT TEKST: ELISABETH ARNET n ILLUSTRASJONSFOTO: WERNER JUVIK Tilretteleggingsgarantien (TG) ble innført for at flere med nedsatt funksjonsevne skulle komme i arbeid, eller bli værende i jobb. Riksrevisjonens rapport om bruken av ordningen kom i 2013 og konkluderte med at ordningen er lite brukt på landsbasis og at den er lite kjent blant arbeidsgivere og Oslo dårligst i klassen Lite bruk av Navs tilretteleggingsgaranti: Nav Oslo reduserte bruken av tilretteleggingsgaranti med hele 40 prosent i fjor. Dette til tross for at Riksrevisjonen nylig hadde anmodet om økt bruk for å få flere funksjonshemmede i jobb. arbeidstakere. Arbeids- og velferdsetaten må arbeide for å gjøre ordningen bedre kjent, bruken må økes, konkluderte Riksre- visjonen. Nå viser ferske tall fra Arbeids- og vel- ferdsdirektoratet at økningen i nye tilret- teleggingsgarantier går trått, ja, i enkelte fylker går baklengs. På landsbasis er antallet nye garantier økt med snaut 500 i 2014 i forhold til året før. Oslo har på sin side re- dusert nye garantier fra 441 til 247 i samme tidsrom, en nedgang på hele 40 prosent. Oslo har dermed færrest garantier av alle fylker i forhold til antall innbyggere.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 4 2015