Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 42 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 3-2015 43 FRAORDTILHANDLING ENDELIG JOBB: Asbjørn Grenstadbakken har gjennom prosjektet fått jobb som miljøarbeider i Verdal kommune. Prosjektleder Mona Kleiven Stene (innfelt) er stolt av hva de har fått til. Prosjektet «Rætt på» ble et kinderegg. Kommunen får rekruttert til en helse- og om- sorgssektor med stigende be- hov for arbeidskraft, mennes- ker med spesielle utfordringer får arbeid, og kommunen får utviklet sin inkluderingskom- petanse. Initiativtaker og pro- sjektleder Mona Kleiven Stene er stolt av hva de har fått til. 8 Hva skiller prosjektet fra vanlig arbeidspraksis? – Vi har bestandig hatt mange på arbeidspraksis, men hadde ikke noe system rundt det. I prosjektet har vi tatt inne folk som har hatt opptil 20 praksisplasser, uten at det har vært oppsummert og konklu- dert underveis. Vi har laget en modell for å sikre de vanske- lige overgangene, avklart an- svarsforhold, lagt rutiner for samarbeidet og lagt vekt på tydelige mål for den enkelte, tidsavgrensete tiltak og økt bruk av tilretteleggingsgaran- tien hos Nav. 8 Hva kjennetegner delta- kerne fra Nav? – De er alle på arbeidsav- klaringspenger, mange har psykiske utfordringer, andre har ulike fysiske utfordringer. Vi har 30-åringer som aldri har vært i arbeid før. Av de 90 som har deltatt i prosjektet, er 40 i arbeid i kommunen. 20 av dem har begynt på en utdan- ning innen helsefag. Vi må tenke kreativt, kanskje er det bare aktuelt med en 25 pro- sent stilling, med avgrensede arbeidsoppgaver. Alle trenger ikke lære alt. 8 Hva er det unike med måten dere jobber på? – Alle kommer først til en praksisplass på Arken ar- beid og aktivisering. Det er et kommunalt tilbud til mennesker med utviklings- hemming og nedsatt funk- sjonsevne. Her får de kursing i minimumsferdigheter og skulder- til- skulderopplæ- ring, før mange av dem går over i ordinært arbeid andre steder i helse- og omsorgs- sektoren 8 Hvilke instanser deltar i prosjektet? – Det er et samarbeidspro- sjekt mellom kommunen og Nav, samt Nav Arbeidslivs- senter. Prosjektet er finan- siert av Navs forsøksmidler for arbeid og velferd, FAR- VE. Det ble avsluttet i 2014, men det er vedtatt at vi skal fortsette arbeidet. 8 Og suksessfaktorene? – Vi har to jobbtilretteleg- gere som følger deltakerne tett hele veien og som sprer erfaringer og metode til resten av kommunen. Økt bruk av tilretteleggingsga- ranti, ressursgruppe med avdelingsledere fra ulike plasser i kommunen, faste frokostmøter med Nav og lojalitet til arbeidsmodellen er avgjørende for å lykkes, sier Mona Kleiven Stene. TEKST: ELISABETH ARNET Inkluderingsprosjekt gir flere ansatte i helsetjenesten Verdal kommune trengte mer folk til helsesektoren. I Nav-køen sto det mange som ville prøve seg. Prosjektet «Rætt på» gjorde det mulig å kople behovene. 40 av de 90 deltakerne har nå arbeid i kommunen. Verdal kommune:

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015