Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 3-2015 37 Nav-selger «Det er mer komplisert å få folk ut i jobb enn å selge en bruktbil.» Leder Mimmi Kvisvik i FO er kritisk til at Nav på Hadeland ansetter selgere i stedet for sosialarbeidere Nav-musikk «Han har spilt etter de notene han har fått utlevert fra politikerne.» Det var feil å sparke Nav-sjef Joakim Lystad, mener Senterpartiets Per Olaf Lundteigen Nav-hoderulling «Det er ikke nok å kappe hoder.» Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen krever mer enn Joakim Lystads hode på et fat Nav-knusing «De burde benytte mulighe- ten til å knuse hele Nav.» Heller ikke Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI mener at et sjefsskifte er nok Nav-diktatur «Det er en totalitær omsorgsorganisasjon.» Problemet er at Nav skal ordne opp i alt, mener Jan Ketil Arnulf ved BI Nav-havari «De har stått på brua på et enormt rustent tankskip litt for lenge.» Alle i Nav-ledelsen er modne for utskif- ting, mener kommentator Elin Ørjasæter Nav-tullprat «Det er nummeret før tullprat å si at Nav har satt systemet foran menneske.» Redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv slakter Robert Erikssons begrunnelse for å sparke Nav-sjefen ORDIFARTA DEBATT P risen på blokkleiligheter har i snitt økt med syvhundre prosent siden 1992. Dette er et fenomen uten sidestykke i norsk økonomisk historie. Den ville prisveksten skaper natur- ligvis problemer. Men den skaper mindre problemer for dem med to inntekter i hus- standen, for dem som har rike foreldre, for dem som har arvet eller for dem med full pott. Manglende sosial profil i boligpolitikken forsterker problemene. I Norge defi- nerer vi fattigdomsbegreper etter strenge formalistiske kriteria, for at så få som mulig skal inn i den offentlige sta- tistikken. Fattigdom og nyfat- tigdom har først og fremst å gjøre med de høye boligpri- sene som er frembrakt av lav takt på boligbyggingen og av kjøpekraften i husstander med to inntekter. Knekker helsa og verdigheten En opplevelse av trygghet, til- hørighet og god helse burde naturligvis ikke være avhen- gig av om man bor i en leid eller eid bolig. Men i Norge gjør den ofte det. Mange som bor i leid bolig erfarer at en alt for stor del av lønna går med til å bo, samtidig som man betaler ned på andres lån og hvor man selv sitter usikret tilbake. I dag deles nordmenn inn i et økonomisk A- og et B-lag. Sorteringen går ved én eller to inntekter i husstanden og ved rikdom og arv eller ikke. Dårligst ut kommer husstan- (Foto: Merete Lindstad) «Boligkostnadene skaper fattigdom» av Lars Findahl, Sandefjord der med én inntekt, med nedsatt arbeidsev- ne og/ eller forsørgeroppgaver. De siste tre gruppene må da samlet sett dreie seg om halvparten av husstandene i Norge? Snitt- inntekt for et par med barn mellom 0-17 år er pr. januar i år kr 806.000 etter skatt, ifølge SSB. En singel-husstand tjener ikke 50 % av dette i gjennomsnitt, men kun 35 %. Kan man da konkurrere på like vilkår om basisgodene? Svaret gir seg selv. Da er det ikke bare privatøkonomien som knekkes men også helsa og verdigheten. Verdens beste land skaper tapere I dag er boligen vinnerloddet med toppgevinst og skatte- rabatt for dem som har to inntekter og som lett kan kjøpe boligen sin. Da er det moro å bo i Norge. For de øvrige skaper boligjakten mye uhelse og fattigdom. Norge; verdens beste land å bo i? Det mantraet er en dårlig spøk for mange av landets 960 000 single- husstander og andre med kun én inntekt. En kan fastslå at en stor del av befolkningen lever under en samfunnsmekanisme som skaper tapere. En ny underklasse og en ny overklasse har sett dagens lys. Det gode er at nyfattigdommen lar seg redusere hvis man vil. Det vil kreve politisk mot hos våre folkevalgte å slå hull på spekulasjonsøko- nomien blant de rike. La oss håpe at slikt mot kan vokse seg fram og at det snarlig vil munne ut i en human velferds- og boligpo- litikk. «I dag er bo- ligen vinner- loddet med toppgevinst og skatterabatt for dem som har to inntek- ter og som lett kan kjøpe boli- gen sin.»

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015