Velferd

Velferd Utgave 3 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/508176

Contents of this Issue

Navigation

Page 20 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 3-2015 21 UTSYN FINLAND: Jobbtilpasning mot depresjon Tilpasning av arbeidssituasjonen kan redusere antall sykedager for personer med depresjon sammenlignet med bare å gi behandling for sykdommen. Det viser en oversikt som er publisert av det finske Arbetshälsoinstitutet. Oversikten bygger på 23 forskningsstudier fra Europa og USA, der man har undersøkt effekten av ulike tiltak for å bedre arbeidsevnen til per- soner med depresjon. En av konklusjonene er at medisinering og vanlig behandling mot depresjon ikke har noen merkbar effekt på varigheten av sykefraværet. Derimot har et arbeidsplassbasert behandlingsprogram vist seg å ha en positiv effekt. Om lag fem prosent av den finske befolkningen lider av depresjon, og mer enn 35 000 finner er uførepensjo- nert på grunn av dette, ifølge Arbetshälsoinstitutet. BULGARIA: Nederst på lykkestigen Bulgarere er det minst lykkelige folket i Europa. Det viser en undersøkelse som EUs statistikkbyrå Eurostat offentliggjorde på den internasjonale dagen for lykke. Innbyggere i 32 europeiske land er bedt om å oppgi hvor tilfreds de er med livet sitt, på en skala fra 0 til 10. Innbyggerne i Bulgaria og Serbia kommer klart dårligst ut med en gjen- nomsnittlig tilfredshetsgrad på henholdsvis 4,8 og 4,9. Deretter følger innbyggerne i Hellas, Kypros, Portugal og Ungarn, alle med 6,2. Mest tilfreds er innbyggerne i Danmark, Finland, Sverige og Sveits, alle med en tilfreds- hetsgrad på 8,0, tett fulgt av Norge og Island med 7,9. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) USA: Et av fem barn får matkuponger Etter finanskrisen har det vært en kraftig økning i tallet på amerikanske barn som er avhen- gig av offentlig hjelp for å få seg mat. I 2007 bodde 9 millioner amerikanske barn i husstander som mottok matkuponger fra staten. I 2014 var antallet økt til 16 millioner, viser tall fra det nasjonale statistikkbyrået US Census Bureau. Det betyr at hvert femte amerikanske barn får slik hjelp. Matkuponger er en statlig ordning som gir fattige amerikanere støtte til innkjøp av mat. Det er en viktig del av det sosiale sikkerhetsnettet i USA. Halvparten av barna som mottar matkuponger bor bare sammen med moren, mens litt over en tredel bor sammen med begge foreldrene. DANMARK: Færre bryter sosial arv Barn av velutdannede foreldre tar oftere selv høyere utdanning enn barn av foreldre med lav utdanning. Og andelen som bryter den sosiale arven har gått ned de siste årene, viser en dansk analyse. Andelen unge med ufaglærte foreldre som fullfører videregående utdanning, har gått ned fra 59 til 54 prosent siden 2001, viser analysen som er gjort av tankesmia Arbejderbe- vægelsens erhvervsråd. Unge kvinner bryter i større grad med den sosiale arven enn unge menn. Under halvpar- ten av unge menn med ufaglærte foreldre har selv tatt en utdanning utover grunnskole- nivå. Blant unge kvinner i samme gruppe er det om lag 60 prosent som har tatt utdanning utover dette nivået. SVERIGE: Flere fattige blant syke og arbeidsløse Det siste tiåret har fattigdommen økt dramatisk blant arbeidsløse og syke i Sverige, skriver avisen Arbetet. I 2003 hadde ni prosent i denne gruppen en inntekt som lå under fat- tigdomsgrensen. I 2013 var andelen fattige økt til hele 33 prosent, ifølge tall fra Statistiska centralbyrån i Sverige. – Ungdom, innvandrere og enslige kvinner med barn er hardest rammet, sier professor Hans Swärd ved Socialhögskolan på Lunds universitet til Arbetet. Økende inntektsforskjeller er noe av forklaringen på at flere i utsatte grupper faller under fattigdomsgrensen. Samtidig fører nedskjæringer i offentlige velferdsordninger til at arbeids- ledige og syke ikke fanges opp i samme grad som før, ifølge Swärd.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Velferd Utgave 3 2015