Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 39 of 43

40 NR 2-2015 | WWW.VELFERD.NO SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no TRYGDERETT Bjørn fikk innvilget uførepensjon i 2002. Han fikk innvilget hvilende pensjonsrett. Han hadde rett på en uførepensjon som det er knyttet særlig gunstige regler til, som skulle stimulere til at uføre forsøkte å jobbe dersom de kunne det, uten at de ville miste uførepensjonen dersom det viste seg at de ikke lenger kunne jobbe like mye likevel. Disse reglene er forskriftsfestet, og kalles reaktiviseringsforskriften. Meldte fra flere ganger om økt inntekt i årene 2005-2007, men ikke i 2008 og 2009 Flere ganger etter at Bjørn ble tilkjent uførepensjon, ble uføregraden redusert, ettersom Bjørn jobbet deltid. Han meldte ved flere anledninger fra om at han nær- met seg inntektsgrensen, og uføregraden ble da redusert i henhold til inntekten. Hele fire ganger ble uføregraden redusert, fram til han jobbet tilnærmet i full stil- ling i en periode. Deretter reduserte han arbeidsomfanget, og fikk oppjustert uføre- pensjonen noe. I 2008 vedtok Nav at han hadde rett på en uførepensjon med en uføregrad på 56 %. Bjørn meldte ikke fra at han oversteg inntektsgrensen i 2009. Nav viste til at han i 2009 og 2010 hadde tjent ca. 1200 – 1500 kr for mye. Nav vedtok derfor 24. august 2011 at uførepensjonen skulle opphøre med virkning fra 1. januar 2010, og at Bjørn måt- te betale tilbake hele uførepensjonen han hadde mottatt etter dette, på til sammen 212 088 kr. Etter at Bjørn klaget på feilutbetalings- vedtaket, reduserte Nav kravet noe siden Nav kunne ha oppdaget feilen tidligere, og hindret feilu- tetalingen på et tidligere tidspunkt. Syk på nytt Bjørn ble i august 2011 sykemeldt på grunn av håndeksem. Tilstanden var godkjent som yr- kesskade. Det var ikke samme sykdom som lå til grunn for uføre- vedtaket fra 2002. Da sykepengene utløp i au- gust 2012, søkte han om uførepensjon, men fikk avslag da Nav mente at det ikke var avklart om- fanget av varig nedsatt inntektsevne med minst halvparten. Dersom uførepensjonen innvil- get i 2002 ikke hadde opphørt, ville Bjørn hatt rett på å få gjenoppta uførepensjonen uten ny vurdering av omfanget av nedsatt inntektsevne. Uvanlig årvåkenhet Bjørns advokat ba om at opphør av uføreytelsen skulle vurderes på nytt, selv om den ikke var på- klaget, samt påklaget ved- taket om tilbakebetaling. «...belønning for et nyhetstips ville kunne rokke ved retten til uførepensjon.» (Illustrasjon: Henry Bronken) Rett på uførepensjon selv om meldeplikten ikke er overholdt? Bjørn hadde gradert uførepensjon, men meldte ikke fra om inntektsoverskridelse. Nav fattet vedtak om opphør av ytelse og krevde feilutbetalt beløp tilbake. Nav viste til at det ikke var rom for rimelighetsvurderinger når det forelå inntektsoverskridelser når meldeplikten ikke var overholdt.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015