Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 2-2015 37 UTSYN STORBRITANNIA: Briter nyter godt av EU-velferd Britiske myndigheter vil stramme inn på EU-borgeres muligheter til å heve velferdsytelser i Storbritannia. Men mange briter nyter godt av velferdsstaten i andre EU-land, viser en undersø- kelse avisen Guardian har foretatt. Minst 30 000 arbeidsledige briter hever ledighetstrygd i andre EU-land, viser tall avisen har innhentet fra 23 av 27 land i EU. Tallet på briter som hever dagpenger i Tyskland, er fire ganger så høyt som tallet på tyskere på dagpenger i Storbritannia. Og strømmen av briter som hever dagpenger i Irland er fem ganger så stor som strømmen den andre veien. DANMARK: Bekymring over økt ulikhet To av tre dansker mener ulikhetene i samfunnet er et problem. Og et flertall tror gapet mellom rike og fattige vil øke i årene som kommer, viser en dansk undersøkelse. 65 prosent opplever ulikheten mellom rike og fattige som problematisk i dagens Danmark. Samtidig tror 54 prosent at avstanden mellom rike og fattige vil være større om fem år enn den er i dag. Bare to prosent forventer at ulikhetene vil være mindre om fem år, viser en undersøkelse som er gjort for det danske Ugebrevet A4. Synet på ulikhet varierer med politisk ståsted. Bare 21 prosent av borgerlige velgere mener ulikhet mellom rike og fattige er et stort problem. Blant velgere på venstresiden er det mer enn dobbelt så mange, 51 prosent, som mener dette. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) EU: Flere midlertidige jobber Tallet på arbeidsledige i EU har økt med ni millioner siden starten på den økonomiske krisen i 2008. I den grad det skapes nye jobber, dreier det seg primært om midlertidige stillinger og deltidsstillinger, ifølge en fersk rapport fra EU -kommisjonen. I løpet av krisen er det blitt 3,1 millioner flere deltidsjobber i EU, mens tallet på heltids- jobber er redusert med 9,4 millioner. Det er visse tegn til bedring i arbeidsmarkedet i EU-landene. Men sysselsettingsveksten skjer i stor grad gjennom usikre, midlertidige kontrakter, som ofte ikke gir en inntekt man kan leve av. Samtidig fortsetter langtidsledigheten å stige, påpeker EU-kommisjonens i sin rapport. SVERIGE: Én av tre «vobber» Én av tre ansatte i privat næringsliv i Sverige «vobber», det vil si at de jobber hjemmefra når barna er syke. Det viser en undersøkelse gjort av det svenske fagforbundet Unionen. 70 prosent av dem som vobber, oppgir at de gjør det for å rekke over arbeidsoppgavene sine. Nesten like mange oppgir at de ikke har noen å overlate oppgavene til, skriver nettstedet prevent.se i en omtale av undersøkelsen. Sjefer oppgir i større grad enn andre ansatte at de jobber hjemmefra når de har syke barn. Én av tre oppgir at de helst skulle slippe å vobbe. GLOBALT: Superrike eier snart halve verden Verdens rikdommer blir i økende grad konsentrert i hendene på en liten, ekstremt rik elite. Snart vil de én prosent rikeste eie mer enn de resterende 99 prosent av verdens befolkning, ifølge en rapport fra den britiske humanitære organisasjonen Oxfam. Fra 2010 til 2014 økte de én prosent rikeste sin andel av alle verdiene i verden fra drøyt 44 prosent til 48 prosent. Fortsetter trenden vil andelen være over 50 prosent i 2016. De 80 rikeste menneskene i verden eide i 2014 like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning. Det betyr at 80 mennesker eide like som 3,5 milliarder mennesker, ifølge Oxfam.

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015