Velferd

Utgave 2 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/482254

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 43

26 NR 2-2015 | WWW.VELFERD.NO Marianne Hauan Molstad, Tone Aarum Sæter: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN GJENNOMFØRT – HVA NÅ? Gyldendal Akademisk Forlag 2014 Gunnar Tellnes og Bjørgulv Claussen (red.): FOLKETRYGDENS FRAMTID – HVOR GÅR NAV? Cappelen Damm Akademisk forlag 2014 Tor-Johan Ekeland: KONFLIKT OG KONFLIKTFORSTÅELSE – for helse- og sosialarbeidere Gyldendal Akademisk forlag 2014 Dette er en praktisk håndbok for hvordan du kan følge opp medarbeiderundersøkelsen i praksis når resultater foreligger. Boka gir inn- føring i dialogmodellen, konkrete råd og tips om hvilken rolle du bør ta, innblikk i hvordan du kan bruke medarbeiderundersøkelsen til å utvikle ditt eget lederskap. Du får også vite hvordan hele virksomheten kan jobbe syste- matisk og helhetlig med dette og hva dere kan få igjen for arbeidet. Boka setter et kritisk søkelys på dagens tryg- deordninger, og forfatterne undersøker om de kan videreføres i framtiden. Hvordan kan politiske vedtak sikre livsvilkårene til dem som har minst i fremtiden? Kan sykelønn, uføretrygd og alderspensjon bli rettferdig? Hvordan utfordrer migrasjon folketrygden? Hvordan blir Navs framtid? Boka er skrevet for ansatte i Nav og helse- og sosial- og kommunal sektor. Konflikter er nødvendige og ikke til å unngå. De kan være kilde til forbedring, vekst og utvikling og de kan resultere i stagnasjon, svekket produktivitet, ødelagt arbeidsmiljø og helseskader. Det er hvordan vi håndterer kon- flikten som avgjør. For at helse- og sosialsek- toren skal kunne løse sine oppgaver, kreves det et omfattende og nært samarbeid, men jo større behovet for samarbeid er, jo større potensial for konflikter. BOKHYLLA

Articles in this issue

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 2 2015