Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 37 of 43

38 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO DEBATT Tallene snakker for seg selv: Kvinner er mer sykemeldt enn menn! Men er dette et kvinneproblem? Arbeidslivet er ikke bare en kvinnearena og derfor må vi se på årsakene til sykefraværet i et helhetlig perspektiv. Forskjellen i menns og kvinners sykefravær oppstod på 1980-tallet, og har siden holdt seg stabilt. I skrivende stund ligger kvinners sykefravær på 8,33 % mot menns 5,00 %. Tallene er ikke et tegn på latskap eller motvilje, men snarere en indikasjon på arbeidslivets utfordringer. Kan ikke kvinner bare ta seg sammen? I avisene og på sosiale medier kan vi lese at kvinner må ta seg sammen, at kvinner bruker barna som unnskyldning og at vi er latere og mer sårbare enn menn. Som samfunn kan vi ikke akseptere slike begrunnelser. Joda, kvinner er borte fra arbeidslivet i forbindelse med svangerskap og vi er oftere hjemme med syke barn, men dette er ikke hele forklaringen. Mellom 21 og 27 % av kvinners sykefravær skyldes psykososiale faktorer viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Tom Sterud ved STAMI har i en studie sett på betydningen av 11 faktorer: • Stor arbeidsmengde • Mangel på selvbestemmelse i jobben • Mangel på støtte fra leder • Rollekonflikter • Emosjonelle krav • Krav om å skjule følelser • Ensidig arbeid • Mangel på mulighet til faglig utvikling • Ubalanse mellom innsats og lønn • Mobbing • Seksuell trakassering Kvinner skårer høyere enn menn på samtlige punkter, bortsett fra lederstøtte og mobbing. Fraværet henger altså sammen med langt flere faktorer enn bare svangerskap og syke barn. Vi snakker om et likestilt Norge, men det er ikke til å stikke under en stol at menn og kvinner har ulike behov som arbeidstakere, at vi i stor grad gjør ulike karrierevalg, og at dette påvirker sykefraværet. Mer arbeid, større tempo og mindre innflytelse Kvinner opplever i større grad enn menn at de har en stor arbeidsmengde, at de må jobbe i et høyt tempo og at de ikke kan styre sin egen arbeidshverdag. Det er ikke tvil om at yrker som blant annet sykepleiere, hjelpepleiere og barnehageansatte fortsatt er kvinnedominert. Arbeidet er ikke bare fysisk og psykisk krevede, men består også ofte av turnusarbeid som er en kjent helseskadelig faktor. Vi kan derfor ikke si at dette er latskap eller mangel på arbeidsinteresse, men utfordringer som ligger i de tradisjonelle kvinneyrkene. Mangelen på selvbestemmelse i egen arbeidshverdag må sees i sammenheng med stor arbeidsmengde og høyt tempo. Vi stryker derfor latskap fra listen. Kvinners sykefravær er et lederansvar Så lenge sykefraværet anses som et kvinneproblem og ikke et samfunnsproblem, blir det vanskeligere å gjøre noe med. Her er det uten tvil viktig å rette blikket mot ledere og se nærmere på deres rolle og ansvar. Selv om det er kvinnene som er sykemeldte ser vi at det ikke er kjønnet kvinne som er mer syke, men at det er mer sammensatte årsaker, og at en stor del av ansvaret for dette ligger hos arbeidsgiver. Vi må slutte å se sykdom kun i et sykdomsperspektiv som forkjølelse og ryggsmerter, men heller se hvorfor sykdom oppstår og hvordan alle faktorer i livet påvirker hverandre. Sørger man for at de ansatte føler eierskap til sin egen arbeidsplass og arbeidsoppgaver vil man også kunne tilrettelegge arbeidshverdagen for hver enkelt. Vi må innse at likestillingen ikke er i mål selv om kvinner er i arbeid, for lederstillingene er fortsatt dominert av menn og kvinner er fortsatt de som føder barn. Av Johanne Djupang Gjerdsbakk (Foto: Bård Halvorsen, HiØ) Av Johanne Djupang Gjerdsbakk. 3. års student Bachelor i Arbeids-og velferdsfag, Høgskolen i Østfold «Kvinners sykefravær er ikke et kvinneproblem»

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015