Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 36 of 43

WWW.VELFERD.NO | NR 1-2015 37 OECD: Økende økonomiske forskjeller Gapet mellom rike og fattige øker i industrilandene, og gapet er nå større enn det har vært på 30 år, ifølge en rapport fra Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling, OECD. De økte ulikhetene har en klar negativ effekt på den økonomiske utviklingen. I Storbri- tannia, Finland og Norge har økt ulikhet redusert den økonomiske veksten med nesten ni prosentpoeng, ifølge OECD-rapporten. Tiltak for å redusere de økonomiske forskjellene, som skattlegging og økonomiske over- føringer til folk med lave inntekter, hindrer ikke økonomisk vekst, slår OECD fast. UTSYN SOMALIA: Verdens mest korrupte land Somalia regnes som verdens mest korrupte land, tett fulgt av Nord-Korea og Sudan, ifølge siste utgave av den årlige korrupsjonsindeksen fra organi- sasjonen Transparency International. Danmark, New Zealand og Finland regnes de minst korrupte landene i verden, mens Norge kommer på fem- teplass på korrupsjonsindeksen. EU-landene Italia, Romania, Hel- las og Bulgaria står sammen nede på 69. plass på rankingen. Det betyr at de anses som mer korrupte enn land som Cuba, Rwanda, Saudi-Arabia og Tyrkia. STORBRITANNIA: Fattigdom øker blant unge Andelen briter under 25 år som lever i fattigdom, har økt kraftig det siste tiåret. I samme periode har det vært en markant nedgang i fattigdommen blant eldre, ifølge en rapport fra det britiske New Policy Institute. Instituttet gir hvert år ut en statusrapport om fattigdom i Storbritannia. Britiske arbeidstakere har opplevd en lønnsnedgang de siste årene, og flere enn før lever i fat- tigdom selv om de har en jobb å gå til. Det er nå like mange fattige i familier med lønnsinntekt som i familier der ingen er i arbeid. Myndighetene i Storbritannia har vedtatt en rekke innstramminger i velferdssystemet de siste årene. Det har forverret livssituasjonen for mange som lever i fattigdom, ifølge rapporten fra New Policy Institute. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) SVERIGE: Sjefer lever lenger Personer i sjefsstillinger har lavere risiko for å dø en tidlig død enn andre arbeidstakere. Det viser tall fra Statistiska centralbyrån (SCB) i Sverige. Dødeligheten er generelt lavere for folk med høyere utdanning, som leger og lærere, enn for folk i yrker uten krav til fagutdanning, som vaktmestere og renholdere. For personer uten høyere utdanning reduseres imidlertid sannsynligheten for en tid- lig død hvis de har en sjefsjobb. Det kan henge sammen med at de har høyere lønn og et bedre arbeidsmiljø enn andre arbeidstakere med lav utdanning, ifølge SCB. DANMARK: Flere unge uten arbeid og utdanning Etter at den økonomiske krisen satte inn i Danmark i 2008, har det vært en kraftig økning i tallet på unge som verken er i arbeid eller utdanning. Antallet økte med 35 000 fra 2008 til 2013, viser tall fra tankesmia Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ved utgangen av 2013 var det 180 000 unge under 30 år som verken hadde jobb eller tok utdanning. Det utgjør om lag en sjettedel av alle i denne aldersgruppen. Halvparten av de unge som står utenfor arbeidslivet og utdanningssystemet, lever på sosialhjelp, dagpenger eller andre offentlige ytelser.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015