Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 43

4 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO KORTNYTT AKTUELT 30 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO På representantskapsmøte i mai vedtok NTL Nav nytt prinsipp- og handlingspro- gram. Der står det at NTL Nav vil arbeide for at IA-avtale ikke skal inngås sentralt, men på hvert enkelt forhandlingssted. – Den sentrale avtalen utløper til nyttår. Uten oss blir det ikke en ny, sentral IA-avta- le i Nav. Da må hvert ledd i organisasjonen tegne egne IA-avtaler med utgangspunkt i den enkelte enhetens utfordringer, sier Langstad, som er leder av NTL Nav Akers- hus. Ikke nådig Selv begynte han å jobbe i Nav nettopp for- di han er opptatt av IA-arbeid og arbeider i dag ved Arbeidslivssenteret i Akershus ved siden av jobben som tillitsvalgt. Han er ikke nådig i sin kritikk av Nav som IA-bedrift. – Som forvalter av IA-arbeidet råder vi bedrifter til å forankre IA-avtalen ute i bedriftene for å komme nærmere de an- satte. Men IA-bedriften Nav har til nå ikke lyttet til sine egne råd. I stedet har de valgt Tillitsvalgte i Nav boikotter ny IA-avtale NTL Nav vil ikke underskrive noen ny sentral IA-avtale i Nav fra nyttår. – Vi vil presse fram lokal forankring av IA-avtaler i Nav. Først da kan vi håpe på resultater. I dag sliter Nav med å leve opp til idealene som IA-bedrift, sier NTL-tillitsvalgt Harald Langstad. TEKST: ELISABETH ARNET å gjemme seg bak et intensjonsvedtak om lokal forankring, men uten at vi har sett resultater av det, sier Langstad. I en organisasjon med 16 000 ansatte holder det ikke med en intensjonsavtale, mener han. – I dag er det for mange enheter som bare kopierer direktoratets sentrale IA-avta- le. Det gir ikke godt IA-arbeid, understreker Langstad. Egne, lokale mål Langstad bruker den lokale avtalen i sitt eget fylke som eksempel på hvordan en lo- kal forankring kan gi resultater. – Sykefraværet varierer veldig i Nav, noe som gjør sentrale sykefraværsmål lite hen- siktsmessig. I Nav Akershus gikk vi på tvers av sentrale mål om sykefravær, satte eget mål og endte opp med et sykefravær under landsgjennomsnittet. Fylkesdirektøren var, sammen med tillitsvalgte, en pådriver for dette, men på systemnivå mangler det mye, understreker Langstad. Har mye å lære Harald Langstad mener Nav kan ha mye å lære av andre IA-bedrifter. – Men Nav er en veldig introvert etat, som ikke deltar på IA-kursene Arbeids- livssentrene holder for flere bedrifter samtidig. I stedet holder de egne, interne kurs, der deler av kurset gjøres alene foran PC-en. Det blir mye interne problemer og stammespråk og lite impulser utenfra, sier Harald Langstad. Ikke avklart Arbeids- og velferdsdirektoratet har på sin side ikke tatt en avgjørelse om de skal ha IA-avtale på etatsnivå eller kun lokale avtaler. – Tre av fire fagorganisasjoner har bedt om mer tid, slik at de kan utrede og avklare spørsmålene med sine sentrale hovedorganisasjoner. Vi håper på en løs- ning alle partene kan være fornøyd med, sier organisasjonsdirektør i Nav, Inger Johanne Stokke. NØLING: – Nav kan ikke gjemme seg bak et intensjons- vedtak om lokal forankring av IA-avtale, sier NTL-tillits- valgte Anne Veflingstad og Harald Langstad. (Foto: Terje Evensen) Nav har ansvaret for oppføl- ging av avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, for alle virk- somheter i Norge. Selv har Nav ikke klart å få en sentral avtale på plass i eget hus. Velferd skrev i for- rige nummer om at Norsk Tjenes- temannslag (NTL) ikke ville skrive under en sentral avtale fordi det da ville legge press på å få til lokale avtaler. NTL ønsket ikke blåkopi- avtaler av direktoratets IA-avtale Antall personer registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav falt med 4500 personer eller to pro- sent fra desember 2013 til de- sember 2014. Men andelen blant de unge øker. Ved utgangen av desember var rundt seks prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år registrert med nedsatt arbeidsevne, eller drøyt 200 000 En av tre Nav-ansatte har følt seg presset til å registrere i strid med regelverket, skriver Dagbla- det. Tallene stammer fra en intern- revisjon Nav utførte i 2012/2013 for å finne ut om Nav-ansatte fusket med de såkalte målekor- tene, som skal måle aktivitet ved kontorene. Det var etter en varsel om fusk fra et hovedverneombud at revisjonen ble igangsatt. Målstyring ved hjelp av måle- kort ble innført i Nav i 2010 og eksisterer fortsatt. Kontorene kon- kurrerte om å være best, der man brukte ledertrøyer og klatretrøyer etter modell fra Tour de France. Svarene fra de 1982 Nav-ansatte Eldre tar i økende grad med seg gjeld inn i pensjonsalderen. Drøyt 25 000 personer fra 60 år og oppover er svartlistet på grunn av betalingsanmerkning. 74 pro- sent av disse har en årsinntekt på Nav uten sentral IA-avtale ute lokalt, men at avtalene skulle skreddersys for å få forankring lokalt. Men NTL får ikke støtte av de andre fagorganisasjonene som organiserer ansatte i Nav, skriver Dagens Næringsliv. Unio Nav synes det er flaut at avtalen ikke er på plass og mener NTL Nav har skylda for det, ikke Nav-ledelsen. Unio er uenige med NTL og mener lokale avtaler ikke forplikter ledelsen. Også Akademi- kerne i Nav synes det er uforståelig å ikke ønske en sentral avtale. Men uten NTLs underskrift blir det ingen sentral avtale. Nav-ledelsen på sin side avviser at mangelen på en sentral avtale gjør at etaten ikke er en IA-bedrift. Det er viktig i seg selv at Navs virksomhet er omfat- tet av IA-avtalen, men det er ikke avgjørende med én avtale, sier or- ganisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke til Dagens Næringsliv. Færre med nedsatt arbeidsevne personer. Stadig færre av dem mottar arbeidsavklaringspenger. Reduksjonen forklares med at mange har gått ut av maksperio- den for denne ytelser som er på fire år. – Det er grunn til å tro at en del av disse mottar sosialhjelp, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav. Nav-ansatte presset til juks ved tilfeldig valgte kontorer viste at mer enn 30 prosent opplevde press for å fuske med tallene. Sonja Skinnarland, seksjonssjef for oppfølgingsseksjonen i tjenes- teavdelingen i Nav sier til Dagbla- det at man siden rapporten har vridd fokuset over fra kvantitet til kvalitet. Antall aktivitetsindikatorer er redusert fra 30 til åtte og en del av resultatkravene er fjernet, sier Skinnarland. Leder for Norsk Tjenestemanns- lag (NTL) i Nav, Hanne Nordhaug, bekrefter at målekortsystemet brukes mindre og ikke brukes så slavisk som det ble gjort på tids- punktet revisjonen ble foretatt. Pensjonister i gjeldskrise under 250 000 kroner, skriver VG, som har foretatt gransking av alle personer med betalingsanmerk- ning per april 2014. I enkelte kommuner er hele 25 prosent av de svartelistede over 60 år. Antal- let har økt med 60 prosent på landsbasis. Totalt har antall svartelistede økt med 45 000 på fem år. Over 20 prosent av økningen står de eldre for. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Faksimie Velferd nr. 8-2014)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015