Velferd

Utgave 1 2015

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/457468

Contents of this Issue

Navigation

Page 25 of 43

AKTUELT 26 NR 1-2015 | WWW.VELFERD.NO TEKST: ELISABETH ARNET Skaun Knutsen er privatpraktiserende psy- kolog, foredragsholder og blogger. Bloggen «Psykogrubbel» har mange følgere og deles flittig på Facebook. Rundt 20 prosent av sykefraværet skyl- des i dag psykiske lidelser. Stadig flere unge uføretrygdes med psykiske diagnoser. – I min praksis møter jeg mennesker med angst, depresjon, søvnløshet og an- spenthet. Dette er stress-symptomer, krop- pens indre mobilisering mot overbelastning av følelser, krav og ytre forventninger. Disse signalene skal ikke mestres, de skal lyttes til, understreker psykologen. Språket er avgjørende – Men det er vel et faktum at mennesker opplever stress i ulike situasjoner, på ar- beidsplassen, i privatlivet som de må for- holde seg til? – Ordene vi bruker for å beskrive tilstan- den er helt avgjørende for hvilke holdninger vi ønsker å formidle. Det er en idé som lever – Vi skal ikke mestre stress Psykolog Egil-Arne Skaun Knutsen roper et varsko om følgene av stressmestring. – Ideen om stress- mestring er en av de største kost- nadsdriverne og helseproblemene i vårt samfunn, hevder han. svært godt i vår kultur som handler om at man burde tåle. Ordet stressmestring bygger opp om denne forventingen. Og det at man «burde tåle» gjør at folk føler at de bør tåle det de absolutt ikke tåler, sier Skaun Knut- sen. Skaun Knutsen gir følgende bilde: Tenk deg at kroppen din er en hånd og den ytre belastningen er et brennende stearinlys. Du har holdt hånden din over det brennende lyset og smertereaksjonen er sterk. Du blå- ser ut lyset, tar hånda under kaldt vann, før du igjen tenner lyset. Denne gangen må du finne en avstand til lyset som du tåler. – Det er viktig å forstå at opplevelsen av stress er en helt individuell opplevelse. Det florerer en idé om at det finnes et objektivt mål på hva vi burde tåle. Det gjør det ikke, sier Skaun Knutsen. Vi leser om enerne – innen sport og næ- ringsliv – som trener eller jobber 18 timer i døgnet, som tåler og tåler. De ses opp til, de dyrkes som idealer, mener han. Ta stress på alvor – Du skriver i bloggen din at du foretrekker ordet pressmestring. Er ikke dette bare en lek med ord? – Nei. Pressmestring betyr mestring av press uten aktivering av stress. Det er et helt annet budskap vi formidler med det ordet. – Det kan være lettere sagt enn gjort hvis du får 150 mail om dagen og stadig blir pålagt nye oppgaver og forventninger om å prestere stadig mer? – Det er et ledelsesansvar å skape en organisasjon som tar opplevelsen av stress på alvor og som finner smarte løs- ninger på unødige stressfaktorer. Det må tas et oppgjør med en kultur som sier «tar du den, så tar den», som har tempoøkning som sin viktigste strategi. Stressmestring er prestasjons- og innovasjonsødeleg- gende, sier psykolog Egil-Arne Skaun Knutsen. (Foto: Jeanette Berg Pettersen) Individuell opplevelse: – Det finnes ikke et objektivt mål på hva vi burde tåle, sier psykolog Egil-Arne Skaun Knutsen.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 1 2015