Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 35 of 43

Attføringsbedriftene informerer Bransjeforeningen Attføringsbedriftene Postadresse: Pb. 5473, Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Faks: 23 08 86 59 Besøksadresse: Middelthunsgate 27 Fakta om Attføringsbedriftene På disse sidene informerer Attførings- bedriftene om nytt fra bransjen. Vi forteller hva medlems bedriftene våre kan tilby arbeidssøkere som sliter med å få innpass på arbeids markedet. ● Attføringsbedriftene har 110 medlemsbedrifter lokalisert over hele landet. ● I løpet av ett år får myndighetene og 40 000 personer tjenester fra medlems bedriftene. ● Bransjen teller til enhver tid over 11 000 mennesker hvorav nærmere 9 000 er arbeids - søkere. ● Bransjen formidler 50 % til ordinært arbeidsliv og har en gjennomstrømning på over 80 %. ● Attføringsbedriftene er en bransjeorganisasjon i NHO Service. Hva er moderne attføring? ● Individuell tilnærming – gjennom kvalifisering, mestring og ved å sy innsatspakker for den enkelte ● Lese- og skriveopplæring, kostholdsveiledning, norskopplæring, økonomisk rådgivning, hjelp til å takle psykiske lidelser m.m. ● Stor bredde i utprøvings- og kvalifiserings- arenaer internt og eksternt ● For personer med omfattende bistandsbehov ● Nettverk mot næringsliv, offentlig hjelpeapparat På vårt nettsted www.attforingsbedriftene.no kan du finne oversikt over studier, kurs og konferanser som er åpne for alle. Annonse Kvalitetsøkningen handler blant annet om at det har skjedd en betydelig utvikling i faglig- het, kompetanse og profesjonalisering blant de ansatte i disse bedriftene, konkluderer Nord- landsforskning. Den uavhengige evalueringen er bestilt av Arbeidsdepartementet og har hatt følgende to hovedformål: • Vurdere om tjenestetilbudet hos forhånds- godkjente tiltaksbedrifter har tilfredsstillende kvalitet. • Evaluere sertifiseringsprosessen og virknin- gene av implementeringen av kvalitetssi- kringssystemet EQUASS Hva er kvalitet? Evalueringen omfatter spørreundersøkelse til alle arbeidsmarkedsbedrifter og lokale NAV-kontor i landet, samt casestudier i åtte tiltaksbedrifter hvor ansatte og tiltaksdeltakere fra ulike skjermede arbeidsmarkedstiltak er blitt intervjuet. I tillegg er blant annet sentrale aktører ved de lokale NAV- kontorene og fylkeskontorene som er tilknyttet casebedriftene intervjuet. – Vi har også en drøfting om hva som menes med kvalitet i denne sammenhengen. Det er komplisert å skulle måle eller vurdere kvaliteten på tjenestetilbudet i skjermet virksomhet og vi har valgt ut noen sider ved kvalitetsbegrepet og ope- rasjonalisert disse ved hjelp av kvalitetsindikatorer som både ligger i forskriften, EQUASS-systemet og i det benchmarkingssystemet som brukes i sektoren (BATT). Det har vært et poeng å bruke indikatorer som favner hele tiltaksprosessen fortel- ler Gjertsen. Nav bør få mer kunnskap om EQUASS – Selv om tiltaksbedriftene er mer positive enn Nav-kontorene mener begge respondentgrup- pene at kvaliteten har blitt bedre de siste årene. På spørsmålet om EQUASS har bidratt til denne kvalitetsøkningen mener nesten 80 prosent av tiltaksbedriftene at dette har vært en viktig årsak. 40 prosent av Nav-kontorene mener det samme. Samtidig er det et gjennomgående funn at Nav- systemet ikke har inngående kjennskap til EQU- ASS. En av våre konklusjoner er at Nav bør få mer kunnskap om EQUASS, sier Gjertsen. Kontinuerlig forbedring Innføring av krav til kvalitetssikringssystem med ekstern revisjon har bedret kvaliteten på tjeneste- ne i skjermet virksomhet. Nordlandsforskning me- ner EQUASS har bedret kvaliteten ved å bidra til: • økt bevissthet rundt egen praksis • økt systematisering og bedre rutiner • økt brukerinvolvering og –medvirkning • økt fokus på kontinuerlig forbedring – EQUASS er ressurskrevende og stiller krav til om- fattende dokumentasjon, og det er en del viktige EQUASS – European Quality in Social Services • EQUASS er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. • Det gir tjenesteleverandører i velferdssek- toren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. • I Norge er EQUASS nå tatt i bruk in- nenfor skjermede virksomheter i arbeids- markedssektoren. • Arbeids- og velferdsdirektoratet har satt krav om kvalitetssikring med ekstern revisjon og sertifisering for å kunne drifte en del arbeidsmarkedstiltak. EQUASS Assurance dekker myndighetenes krav til kvalitetssikring. Bedre kvalitet for de som trenger det mest – Vår konklusjon er at kvaliteten i de skjermede arbeidsmarkedstiltake- ne er god og har blitt bedre, og EQUASS har bidratt til å øke kvaliteten i tjenestene, sier seniorforsker Hege Gjertsen ved Nordlandsforskning.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014