Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 34 of 43

Annonse – Vi er veldig stolte av de kursene vi kan tilby i løpet av 2015, sier Lise Oppegaard og Wen- che Syvertsen i ASVL – Arbeidsgiverforening for Vekst- og attføringsbedrifter. De 220 vekst- og attføringsbedriftene er helt sentrale i arbeidsmarkedspolitikken i Norge, og bedriftene samarbeider godt med NAV over hele landet. Uansett hvilken tjeneste NAV kjøper av Vekst- og attføringsbedrifter, enten det er kartlegging, opplæring, formidling eller varig tilrettelagt arbeid, skal de selvfølgelig få den aller beste kvalitet. Bedriftene er NAVs lokale partnere i jobben for å gjøre arbeid mulig for alle. Da er de nødt til å holde et høyt faglig nivå for å levere bra. ASVL har derfor viet kursrekken for 2015 spesiell opp- merksomhet. Det handler om å stake ut kursen for fremtiden. ØNSKER MER KUNNSKAP – Dette tror vi er den beste kurspakken vi har laget gjennom tidene. Kursene våre sørger for at de som har vært i gamet en stund, får faglig påfyll. Samtidig har bransjen de siste årene fått tilført mye friskt blod. De nye er sugne på kunn- skap, og vi sørger for at de får det gjennom disse kursene, sier Oppegaard og Syvertsen. ASVL har i flere år samarbeidet med Høgsko- len i Oslo og Akershus for å lage relevante kurs som samtidig kan gi uttelling i studiepoeng. Ett av dem heter «Endringskompetanse – nye mulig- heter», og passer for langt flere enn bare de som jobber i en vekst- og attføringsbedrift. – Dette kurset vil jeg anbefale til alle som står i endringsprosesser. Og hvem gjør ikke det?, sier Oppegaard. – Det handler om å se utfordringer og forand- ringer som nye muligheter. Her lærer du å tenke nytt og å bygge relasjoner for å få til ting, sier hun. BLI BEDRE PÅ FORMIDLING Hun trekker også frem kurset «Bli god på å sel- ge», der skuespiller Nina Schjeide og BI-lektor Tor Haugnes tar utgangspunkt i din formidlingsevne. – Alle som jobber i dette feltet, enten det er i NAV eller i Vekst- og attføringsbransjen, trenger kunn- skaper om formidling og salg. Skal du selge inn en ny idé på din egen arbeidsplass? Sel- ge inn en arbeidssøker hos en bedrift i nær- miljøet? Dette kurset får ut det som bor i deg av formidlingsevner, sier Oppegaard. STADIG FLERE BRUKER ROS-SAM- TALEN TIL KARTLEGGING Ellers fortsetter ASVL å bygge ut nettverket av kompetente ROS-instruktører. Ressurs- orientert Samtale brukes til kartlegging av arbeidssøkere med sammensatte utfordrin- ger og uavklart arbeidsevne. – Vekstbedrifter mange steder i landet tilbyr samtalen, og NAVs tilbakemelding er at samtalene gir svært gode kartlegginger. Bakgrunnen er at ROS-samtalen tar ut- gangspunkt i 24-timersmennesket når man skal vurdere arbeidsevne, sier Syvertsen. Interessert i noen av kursene? Se kurs- kalenderen på www.asvl.no. Eller ring Lise Oppegaard eller Wenche Syvertsen på telefon 22 03 30 50. Prosjektleder Wenche Syvertsen (t.v) og fagutvikler Lise Oppegaard håper mange, både i og utenfor Vekst- og attføringsbransjen, vil benytte seg av ASVLs kurstilbud Vekstakademiet. Når NAV kjøper den kompetansen en Vekst- og attføringsbedrift tilbyr, skal de få best mulig kvalitet. Med kursrekken i Vekstakademiet 2015 fortsetter ASVL å spisse kunnskapen blant veiledere, jobbkonsulenter og arbeidsledere. ASVL er arbeidsgiver- og interesseforen- ing for landets 220 vekstbedrifter. Våre medlemsbedrifter bistår hvert år flere tusen mennesker på veien til ordinært arbeid, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft. VEKSTBEDRIFTENES TILBUD Vekstbedriftene ønsker å være aktive med- spillere i lokalmiljøet ved å tilby tiltak som bidrar til at så mange som mulig kommer i arbeid og aktivitet. Flere av bedriftene tilbyr norskopplæring. Finn din lokale vekst- bedrift på www.asvl.no Kunnskapsløftet fortsetter i Vekstbedriftene

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014