Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 31 of 43

32 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO SIRI ØVSTEBØ er advokat. www.advocacy.no TRYGDERETT Krav til opptjent grunnlag for ytelser For å få foreldrepenger, må man ha hatt en inntekt over en halv gang grunnbeløpet i minst 6 av 10 måneder før foreldrepengene blir tatt ut. Anne manglet litt over 20 dager, mente Nav. Anne klaget på dette. Hun viste til at hun i en periode med permisjon fra jobben sin hadde en annen stilling der hun jobbet ca. 10 timer i måneden. Tilsammen utgjorde det en årsinntekt på 12 000 kr. Nav mente at denne inntekten var for lav til å tas med i beregningen. Herman søkte om dagpenger. Nav men- te hans inntekt fra inntektsåret før arbeids- ledighet ikke skulle tas med i beregningen, fordi skatteetaten hadde rapportert inntek- ten inn på kode 113, og ikke 113-A. Det var inntekt fra utlandet. Nav la til grunn kr 0 i inntekt det året. Sammen med inntekt fra de to årene før dette, fikk han et dagpenge- grunnlag satt på grunnlag av et gjennom- snitt på inntekt for de tre årene, der et år var satt med inntekt på kr 0, som var langt lavere enn siste års inntekt. Feil lovforståelse Både Anne og Herman klaget på sine ved- tak. Trygderetten kom i begge tilfeller fram til at Nav hadde feil lovforståelse. I Annes sak, uttalte Trygderetten (TRR- 2014-1727) at også inntekt som er lavere enn en halvpart av grunnbeløpet skal tas med. Det er den samlede inntekten på årsbasis som gjelder, og ikke inntekt i det enkelte arbeidsforhold, når vilkåret om opptjening av pensjonsgivende inntekt skal vurderes. I Hermans tilfellet, fant Trygderetten (TRR- 2014-1174) at det ikke var grunnlag i loven for å stille krav om at skatteetaten skulle regis- trere lønnsinntekten under en bestemt kode. Retten skriver: «I foreliggende sak har Ap (Herman, min anmerkning) dokumentert at hans inntekt fra 2011 er lignet som pensjonsgivende inntekt med kr 468 797 kr. Hva annet kan dette være enn arbeidsinntekt?» Ny vurdering eller innvilgelse Trygderetten opphevet avslaget som Anne fikk, og sendte saken tilbake til Nav for ny vurdering. Samtidig skrev Trygderetten: «Retten nevner i denne sammenhengen at de opplysninger som foreligger kan tyde på at vilkåret er oppfylt.» I Hermans tilfellet, tok retten stand- punkt til selve kravet. Slutningens punkt 1 TRR-2013-08-02 Anne og Herman ble fratatt rettigheter fordi Nav ikke forstod loven Anne søkte foreldrepenger i forbindelse med fødsel. Hun fikk avslag fordi Nav ikke tok hensyn til all inntekt hun hadde tjent før fødselen. Herman fikk avslag på dagpenger. Nav tok ikke hensyn til årsinntekten for et helt år. Sakene har ingenting annet til felles enn at Nav ikke forstår loven de forvalter.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014