Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 3 of 43

4 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO KORTNYTT Ingen steder i landet er folk så lenge sykmeldte som i agderfylke- ne, viser ferske tall fra Nav. En syk- melding på Sørlandet varer i gjen- nomsnitt elleve dager lenger enn landsgjennomsnittet. Næringslivets Hovedorganisasjon(NHO) mener det handler om holdninger. – Vi er Nav frykter flere fattige Sykefraværet blant kabinan- satte i SAS er nesten halvert etter at arbeidstiden økte og lønnen ble kuttet, skriver Dagens Næringsliv. Fraværet blant de kabinansatte var i perioder over 20 prosent. De norske kabinansatte har ligget på topp når det gjelder sykefravær i SAS i Skandinavia. I år har syke- fraværet i Norge vært lavere enn i Sverige og Danmark. Lønnskutt ga mindre fravær Leder i Norsk Kabinforening, Christian Haanæs, mener at syke- fraværet har sunket fordi de som er mer slitne og mindre motiverte slutter. Han opplever at folk er slitne. – Vi skal ha respekt for at noen trenger å venne seg til en ny hver- dag. Noen har valgt å slutte, mens andre klarer å tilpasse seg raskt, særlig unge, sier han. De kommunale utgiftene til sosialhjelp går opp. Kommunenes manglende satsing på kvalifise- ringsprogrammet har mye av skyl- den, hevder Nav-sjef Bjørn Gud- bjørgsrud i Kommunal Rapport. Kvalifiseringsprogrammet skulle være regjeringens viktigste tiltak i kampen mot fattigdom og en hjørnestein i Navreformen. Helsetil- synets tilsyn med kommunene og en ny undersøkelse i regi av Nav viser imidlertid at kommunene ikke utnytter programmet godt nok. – Vi ønsker å utfordre kom- munene på hvorfor de ikke utnytter programmet mer, når de ser at det bidrar til lavere sosialhjelpsutbeta- linger og at det får folk ut i arbeid. Vi er helt avhengige av at ledelsen i kommunene ønsker å satse på kva- lifiseringsprogrammet, sier tjeneste- direktør i Nav, Bjørn Gudbjørgsrud. Kommunesektorens organisa- sjon, KS, tar Gudbjørgsrud kopling til økte sosialutgifter med en klype salt. Direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide, er ikke kjent med uavhengige forskningsrapporter som klart har konkludert en di- rekte og varig årsakssammenheng mellom økt sosialhjelp og kvalifi- seringsprogrammet. En grunn til økte sosialhjelpsutgifter er ifølge Eide at staten reduserer sine tiltak, for eksempel tiltak som gjennom- føres i regi av de kommunalt eide arbeidsmarkedsbedriftene. Sørlendinger lenger sykmeldt kanskje litt slappe, sier regiondirek- tør Siri Mathisen i NHO til NRK. I Vest-Agder varer en sykmel- ding i snitt 48 dager, i Aust-Agder er tallet 47,4. landsgjennomsnit- tet er på 37 dager, mens Oslo og Rogaland har kortest varighet på sykefraværet med 30,5 dager. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock) (Illustrasjonsfoto: SAS) (Foto: Werner Juvik) Har du barn og tjener over 450 000 kroner i året? Da vil Ven- stre mer enn halvere barnetrygden din, skriver nrk.no. Samtidig lover Venstre mer til dem som har minst. Partiet går inn for en tredeling. De med inntekt under 300 000 vil få drøyt 500 kroner mer i måneden, de med inntekt mellom 300 000 og 450 000 kroner får det samme som i dag, og de med inntekt over 450 000 får drøyt fem hundre kroner mindre enn i dag. Målet er å redusere barnefattigdommen. Over 90 prosent av dem som mottar barnetrygd er kvinner. Venstres forslag ser kun på mot- takerens inntekt, det spiller ingen rolle om partneren er millionær eller arbeidsledig. For 16 år siden utgjorde bar- netrygden nesten 20 prosent av inntekten til familiene i lavinntekts- gruppen. I dag utgjør den åtte prosent. Samtidig viser en MMI- undersøkelse gjort for Dnb i 2011 at halvparten av alle som mottar barnetrygd sparer pengene. – Det forteller meg at det er betydelig rom for å gi mer til dem som trenger det aller mest og at de med høy inntekt må bidra litt mer, sier Venstres sosialpolitiske talsmann Sveinung Rotevatn. Venstre har regnet ut at 375 000 barn vil få mer penger som følge av omfordelingen. Vil ha mindre barnetrygd for de rike (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014