Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 27 of 43

AKTUELT 28 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO TEKST: ELISABETH ARNET I sitt første statsbudsjett kjører de blåblå en knallhard arbeidslinje, ikke minst gjennom å foreslå kutt i barnetillegget for uføre. – Du er ikke redd det sterke fokuset på å få uføre i arbeid kan føre til en mistenkelig- gjøring av dem som ikke KAN jobbe. At det ikke skal være lov å være for syk til å jobbe? – Arbeidslinja er et sosialt prosjekt. Forskning påviser store helsegevinster ved å være i jobb. Det er også viktig at folk opplever å kunne forsørge seg selv og sine, og vi ser at forel- drenes tilknytning til arbeidsliv kan være avgjørende for de valg barna deres gjør. Men det betyr aldri at en som er for syk til å jobbe skal presses ut i arbeid. Vi vil se arbeids- og so- sialpolitikk i sammenheng, sier Heggelund. Å mistenkeliggjøre uføre som ikke kan jobbe er like uholdbar retorikk som det å Høyre vil bli arbeids- partiet – Arbeidslinja er et sosialt prosjekt, sier Stefan Heggelund, stortingsrepresentant fra Høyre. Han leder et nytt utvalg i Høyre som skal snekre ny arbeidslivspolitikk fram mot neste stortingsvalg. underslå at en del uføre faktisk ønsker å jobbe uten å få muligheten, mener han. Sterk motstand Forslaget om å kutte i barnetillegget for uføre har møtt sterk motstand i befolkningen. – Er det lærdommer fra denne budsjettkampen utvalget vil ta med seg i arbeidet? – Som Høyre-representant støtter jeg kuttforslaget, som har vært utredet i flere utvalg. Høyre ønsker et velferdssystem som i større grad kombinerer kontant- ytelser og tjenesteytelser enn i dag. Men vi må bli mye bedre på å forklare folk hvorfor vi gjør det vi gjør og peke på helheten i tiltakene. I budsjettet foreslår vi jo også billigere barnehageplasser for de med lav inntekt og satsing mot barne- fattigdom, understreker Heggelund. Helsehjelp viktig Utvalget vil jobbe langs fire linjer. – Vi vil jobbe i et helseperspektiv. Når en 20-åring ikke kan jobbe på grunn av angst, må vi heller hjelpe ham med ang- sten som hindrer ham i å arbeide, heller enn å godta at han skal måtte gå på trygd resten av livet. Vi vil videre se på hele stønadssystemet, både på antallet og på nivået på stønaden. Vi vil også se på hele virkemiddelapparatet og se om det finnes økonomiske incentiver vi ikke har tenkt på tidligere for å få folk ut i arbeid, sier Heggelund. Han er også opptatt av at Nav må få en delingskultur mellom kontorene. – Vi snakker med sosiale entreprenø- rer som har hatt stor suksess med sine tiltak ved ett Nav-kontor, men de andre kontorene har aldri hørt om det. Da er det noe som er feil, sier Stefan Hegge- lund. (Foto: Høyre) VIL STYRKE ARBEIDSLINJA: – Forskning påviser store helse- gevinster ved å være i jobb, sier stortingspolitiker Stefan Heggelund (H). «Det er også viktig at folk opplever å kunne for- sørge seg selv og sine.» STEFAN HEGGELUND, HØYRE

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014