Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 2 of 43

Velferd er et sosialpolitisk tidsskrift som skal bidra til en kritisk, fri og uavhengig debatt om norsk og internasjonal velferdspolitikk. Bladet skal formidle forsknings- og debattstoff og ta sikte på å påvirke velferdspolitiske prosesser. Velferd skal sette de ulike velferdsordningene inn i en samfunnspolitisk sammenheng. Bladet skal rette et kritisk søkelys mot lover, regelverk og forvaltning av politiske vedtak og belyse de sosiale og helsemessige kon- sekvensene som ulike tiltak, regler og rutiner får for brukerne av velferdsstatens tjenester. Abonnement: Medievekst AS Tlf: 46 98 82 80, E-post: [email protected] Internett: www.velferd.no Årsabonnement: Offentlig/privat virksomhet: 670,- Vanlig privatabonnement: 475,- Trygdede og studenter: 335,- Ved bestilling av flere eksemplarer gis det kvantumsrabatt. Vi kan ikke refundere inn-betalt abonnementsavgift. Dette nummeret er trykket 02.12.2014 Velferd redigeres etter Vær varsom-plakaten og Redaktørplakaten. PFU er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr: Rådhusgt. 17, Pb. 46 Sentrum, 0101 Oslo Tlf: 22 40 50 40 Faks: 22 40 50 55 E-post: [email protected] Annonser: Velferd har et samarbeid med Mediepilotene AS om annonsering : Arne Bergsli Telefon: +47 917 37 810 E-post: [email protected] Arnt-Ove Drageset Telefon: +47 924 45 846 E-post: [email protected] Annonsepriser: se www.velferd.no Neste annonsefrist: Nr. 1/2015: 27.01.2015 «God og klok forvaltning av fellesgodene er det som skal sikre våre barns fremtidige velferdssamfunn og det kan vi ikke finansiere med plastposeavgifter». LEDER | TORE KRISTENSEN ABONNEMENT OG ANNONSER WWW.VELFERD.NO | NR 8-2014 3 V elferdsstaten Norge har fått sitt første blåblå statsbudsjett. En av hensiktene med budsjettet var å styrke velferdsstaten ved å gjøre kutt på utvalgte områder. Kutt i formueskatt skulle gjøre det lettere å investere penger i nye arbeidsplasser, og kutt i barnetillegget til uføre skulle styrke arbeidslinja. Intensjo- nen bak budsjettforslaget var å få flere ut i jobb og skape nye arbeidsplasser. At bud- sjettforslaget heller skapte politisk røre kan regjeringspartnerne H og Frp takke seg selv for. Det er dårlig politisk håndverk å både lansere store skattelettelser for de rike og i samme omgang kutte i uføretryg- den til de mest utsatte gruppene i Norge. Man trenger ikke jobbe i First House for å forstå at det budskapet blir umulig å selge inn. E tter at sentrumspartiene fikk sagt sitt, ble det ikke fullt så dramatiske kutt for de uføre og ikke fullt så sto- re skattelettelser for de rikeste. Regjerin- gens utålmodighet og sterke ønske om å sette sitt eget fotavtrykk på budsjettet, kan ha fristet til å gjøre alle ting på én gang. Det spørs om man heller burde snakket tettere med Krf og Venstre før budsjett- fremlegget, og ikke etter. V elferdsstaten i Norge er møysom- melig bygget opp gjennom dialog og kamp over mange generasjo- ner. Det tette samarbeidet mellom de tre største partene i arbeidslivet: arbeidsta- kerorganisasjonene, arbeidsgiverne og staten har gjort at velferdsordningene har overlevd både opp- og nedgangstider. Vel- ferdsstaten er med andre ord robust, men holder den for kommende generasjoner? Tåler den en lenge varslet eldrebølge og et stort antall nye innvandrere? Tåler den flere arbeidsledige? Tåler den at vi betaler kontantstøtte for barn som bor i Polen? Tåler den et videre fall i oljeprisen? D en hissige debatten rundt statsbudsjettet har overskygget poenget med at det kan være riktig å gjøre enkelte kutt, om de er aldri så upopulære. Kompromisset som legger en begrensning på 95 % av minstelønn for uføre som mottar barnetillegg henger i hop med ideen om å styrke arbeidslinja. Endringen er et steg på veien for å sikre en mer robust velferdsstat. Det er tverrpoli- tisk forståelse bak tanken om at det skal lønne seg å jobbe. D et er ikke slik at det er staten som gir oss penger, det er vi som jobber og betaler skatt som be- taler gildet. Det er derfor mulig å skape bred forståelse om hva som er fornuftig å gjøre, men da må våre politikere ha mer tålmodighet enn tilfellet har vært nå. God og klok forvaltning av fellesgodene er det som skal sikre våre barns fremtidige vel- ferdssamfunn og det kan vi ikke finansiere med plastposeavgifter. Et bærekraftig statsbudsjett? (Foto: Werner Juvik)

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014