Velferd

Utgave 8 2014

Magasinet Velferd er landets eneste uavhengige blad på velferdsfeltet og kombinerer aktuelitet og grundighet i en bred dekning av sosiale trygd, rehabilitering, attføring og arbeid og andre og andre velferdspolitiske temaer.

Issue link: https://digital.findexaforlag.no/i/425708

Contents of this Issue

Navigation

Page 19 of 43

AKTUELT 20 NR 8-2014 | WWW.VELFERD.NO Opplæring kan hindre utstøting I Malmgruben Barnehage i Lunner kommune får de ansatte opplæring i basisferdigheter i arbeidstida. Polske Natalia Grzesik (26) har hatt bratt læringskurve de få ukene hun har deltatt. Individuell opplæring knyttet til den praktiske jobbsituasjonen kan hindre utstøting fra arbeidslivet. TEKST OG FOTO: ELISABETH ARNET Natalia har bare vært fire måneder i Norge. Som vikar i nettopp Malmgruben barne- hage har hun nå fått en unik sjanse til å få språk- og kommunikasjonsopplæring knyttet tett opp mot jobben hun skal gjøre. Malmgruben barnehage har i flere omgan- ger fått tilskuddsmidler til Basisopplæring i arbeidslivet (se egen faktaboks) og for tiden er sju ansatte assistenter og fagarbeidere med i opplæringen. Konkrete situasjoner — En gang i uken kommer en pedagog fra attføringsbedriften Hapro hit for å trene på muntlig kommunikasjon, forklarer Na- talia på en blanding av norsk og engelsk. Hun er utdannet førskolepedagog og er dermed ikke i den opprinnelige målgrup- pen for opplæringen, som er ansatte med liten formell utdanning. Men den tilpassete opplæringen kan få henne raskere inn i fast stilling. – Vi snakker om helt konkrete situasjo- ner jeg opplever i barnehagen hvor jeg kan MANGFOLDIG OPPLÆRING: Natalia Grzesik skal ikke bare lære seg bedre norsk på jobben. Gjennom BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) lærer hun hvordan man løser oppgaver i en norsk barnehage.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Velferd - Utgave 8 2014